irodalmiszemle

  • Full Screen
  • Wide Screen
  • Narrow Screen
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

2008-08

Jaroslav Seifert - Ta­va­szi ron­dó

E-mail Nyomtatás

Ar­cod hal­vány, mint a hó­vi­rág,                                             
de ró­zsák il­la­tát ont­ja szád.
A sze­re­lem hang­ja mo­no­ton,
de mit kezd­jek ve­le, ami­kor

Hudák Katalin ver­sei

E-mail Nyomtatás

Az üze­net foly­ta­tá­sa
az ös­vény,
me­lyen na­pon­ta el­ha­ladsz,
mel­let­tem él.
nem les­lek so­ha,

Duray Miklós - Ta­vas­­szá lett a te­lünk, ős­­szé vált a nya­runk

E-mail Nyomtatás

A ta­vasz elő­hír­nö­ke a tél­utó, ezért ta­lán nem vé­let­len, hogy a Prá­gai Ta­vasz, kis­sé si­e­tő­sen, ne­hogy va­la­ki ide­je­ko­rán meg­ál­lít­sa, már a tél de­re­kán, 1968. ja­nu­ár 5-én kez­dő­dött, a ke­mény­vo­na­lú sztá­li­nis­ta Antonín Novotný le­mon­da­tá­sá­val Cseh­szlo­vá­kia Kom­mu­nis­ta Párt­ja Köz­pon­ti Bi­zott­sá­gá­nak el­ső tit­ká­ri tiszt­sé­gé­ről.

A Prá­gai Ta­vasz és 1968 Eu­ró­pá­ban

E-mail Nyomtatás

1968 tavasza új fejezetet nyitott a politika és a kultúra, de a mindennapok történetében is. Nem túlzás azt mondani, 1968 megváltoztatta a világot. Megváltoztatta Kelet-Közép-Európában, ahol a demagóg, dogmatikus politika kereteit feszegette, s megváltoztatta, furcsa módon, Nyugat-Európa jóléti államaiban is.

Százdi Sztakó Zsolt ver­sei

E-mail Nyomtatás

Ci­ni­kus kér­dés
Érc­be hint­ve íme múl­tunk di­cső­sé­ge,
sat­nyák nem­ze­dé­ke, bo­rulj le előt­te!
Múlt di­cső­sé­ge, je­len ko­pott csil­lo­gá­sa,
így vagy te is ne­kik csu­pán hit­vány má­sa.

Tóth Elemér versei

E-mail Nyomtatás

Szép bék­lyók­ban
Fé­lek ma­gam­tól, fé­lek tő­led,
fut­nék hoz­zád, fut­nék elő­led.

Tőzsér Árpád - Tör­té­nel­mi pil­la­na­tok (2 x 68, negy­ven év múl­tán)

E-mail Nyomtatás

Negy­ven éve, hogy Né­meth Ist­ván, a nem­rég elhunyt, s mél­tat­la­nul agyon­hall­ga­tott vagy in­kább is­me­ret­len po­zso­nyi köl­tő meg­ír­ta és meg­je­len­tet­te a Tör­té­nel­mi pil­la­nat című fur­csa kis „csend­élet­ét”:

Koncsol László - Csepp­ben a ten­ger

E-mail Nyomtatás

(Csáky Pál Har­ma­tos reg­ge­lek ál­mai cí­mű do­ku­men­tum­re­gényé­ről)
A könyv né­mi­leg rej­tett, be­lül­re vitt al­cí­me: Do­ku­men­tum­re­gény: egy ta­ní­tó éle­te 1968-ban és utá­na. A ta­ní­tó, Új­vá­ry Lász­ló, a könyv hő­se ma is él. A ma­gya­rá­zó al­cí­met, ha szer­kesz­tő va­gyok, így mó­do­sí­tot­tam vol­na: Egy ta­ní­tó éle­te 1968-ig és utá­na. Új­vá­ry igaz­ga­tó úr 1930-ban szü­le­tett Lé­ván, s a könyv 158 ol­da­lán egész éle­tét föl­mond­ja. Éle­te pe­dig nem más, mint az érin­tett tör­té­nel­mi fo­lya­ma­tok le­kép­ző­dé­se sor­sá­ban. Egy vál­to­zat a mil­li­ók kö­zül, Csáky Pál le­jegy­zé­sé­ben.

Pomogáts Béla - Kosz­to­lá­nyi mél­tó­sá­ga

E-mail Nyomtatás

Ami­ről – a Kosz­to­lá­nyi­ról ren­de­zett ha­gyo­má­nyos ta­nács­ko­zás be­ve­ze­tő­je­ként – most be­szél­ni sze­ret­nék, kis­sé el­fo­gód­va mon­dom ezt, rész­ben sze­mé­lyes jel­le­gű. Te­hát nem pusz­tán ar­ra vál­lal­ko­zom, hogy ki­ra­gad­jak egy ap­ró rész­le­tet ab­ból a ha­tal­mas szel­le­mi, lel­ki gaz­dag­ság­ból, ame­lyet az élet­mű je­lent, ar­ra is, hogy rész­ben a ma­gam sze­mé­lyes vi­szo­nyát tisz­táz­zam Kosz­to­lá­nyi­val, a Kosz­to­lá­nyi-élet­mű­vel.

Gyüre Lajos - Az Új Ma­gyar Museum

E-mail Nyomtatás

Adós­sá­ga­ink! Akár így is kezd­het­ném írá­so­mat  az „Új Ma­gyar Museum”-mal kap­cso­lat­ban. Mert bün­tet­ni­va­ló mó­don el­her­dál­juk múl­tunk egy-egy da­rab­ját, a nem min­dig jó­té­kony fe­le­dés ho­má­lyá­ban hagy­juk el­tűn­ni olyan meg­élt dol­ga­in­kat, amely­re mél­tán le­het­nénk büsz­kék ma is.

Grendel Lajos - Ma­gyar lí­ra és epi­ka a 20. szá­zad­ban (24)

E-mail Nyomtatás

Ju­hász Fe­renc  (1928)
Ma­ra­di­ság és ere­de­ti­ség vi­szo­nya még Nagy Lász­ló­é­nál is éle­seb­ben ve­tő­dik föl Ju­hász Fe­renc mű­vei kap­csán, az el(be)fogadásnak és el­uta­sí­tá­sá­nak még szél­ső­sé­ge­sebb vég­le­tei kö­zött, mint Nagy Lász­ló ese­té­ben. A hat­va­nas évek­ben a Ju­hász Fe­renc köl­té­sze­tét ért tá­ma­dá­sok fő­ként po­li­ti­kai-ide­o­ló­gi­ai in­dít­ta­tá­súk vol­tak (szub­jek­ti­viz­mus, de­ka­den­cia stb.), má­sok ma azt ne­hez­mé­nye­zik, hogy Ju­hász Fe­renc a het­ve­nes s a nyolc­va­nas évek­ben egy­sze­ri­ben a ha­ta­lom, úgy­mond „ke­gyelt” köl­tő­je lett.

Mécs László versei (a hagyatékból)

E-mail Nyomtatás

Pór­as­­szony
Me­zí­te­len lá­ba vissz­eres
és melltelen és csu­pa csont,
so­sem pi­hen s míg pénzt ke­res,
ki­szív­ja gyer­mek, mun­ka, gond.

Krausz Tivadar - Le­vél az iródiásokhoz és ol­va­só­ik­hoz

E-mail Nyomtatás

Legelébbis a 25 éves Iródiát kö­szön­töm! Nem az in­téz­ményt, a pro­to­koll már le­zaj­lott. Ti­te­ket kö­szön­te­lek, háromszázvalahány egy­kor ma­gá­val ra­ga­dó­an lel­kes iródiás! Is­ten él­tes­sen, és lel­ke­sít­sen ti­te­ket még vagy ezer évig, leg­alább­is!

Antalík József versei

E-mail Nyomtatás

Ha majd a fáj­da­lom

Ha majd a fáj­da­lom
Parázsa fel­lán­gol,
Sze­mem­re könny­csepp ül,
Re­meg­ve, egye­dül.

Bodnár Éva - Nyu­godj bé­ké­ben, Kolonics!

E-mail Nyomtatás

Kihunyt egy újabb gyer­tya láng­ja.
Itt a Föl­dön nem lo­bog to­vább.
Fé­nye a nagy­vi­lá­got kör­be­jár­ta,
be­tölt­ve sor­sát, most ha­za­ta­lált.

Szirmai Péter - Át­já­rók (Apám em­lé­ké­nek!)

E-mail Nyomtatás

1. (Túlvilágból…)
Az an­gyal a túl­vi­lág vé­ná­ban lük­te­tő vér­hez ha­son­ló fo­lyó­ján ér­ke­zett hoz­zám a fén­­nyel te­lí­tett tér­be, az ap­ró gon­do­lat­szi­get­re, ahol már egy ide­je tü­rel­met­le­nül vár­tam. A szá­raz­föl­dek és a vi­zek ál­lan­dó­an vál­to­zó ket­tő­sét, mély, sze­re­tet­tel­jes hang zeng­te át, s az an­gya­li lény fe­lől áram­ló hő­hul­lám azt a gon­do­la­tot kö­zöl­te ve­lem, ami­re már ré­gen vár­tam:

Merényi Krisztián - Be­szé­des ne­vek

E-mail Nyomtatás

Mun­kám so­rán ta­lál­koz­tam már egy-két ér­de­kes em­ber­rel. Most a ne­ve­se­ket egyvelegizálom. Ter­mé­sze­te­sen nem ily sza­po­rán kö­vet­kez­tek egy­más­után, de ti­zen­há­rom év nagy idő.

Merényi Krisztián - Szindbád a hu­szon­egye­dik szá­zad­ban

E-mail Nyomtatás

Élet­re éhe­sen göm­bö­lyöd­nek a fel­hők a ró­zsa­il­la­tú tér fe­lett. Ká­ba pá­ra­fol­tok ké­szü­lőd­nek vis­­sza­tér­ni az ég­be. Lom­ha moz­gá­sú­ak a haj­na­li bu­szok.
Szindbád villamoscsikorgásra éb­red. Még bo­lyong el­mé­jé­ben a teg­na­pi virágízű mu­lat­ság. Egy las­san ka­nya­ro­dó jár­mű lám­pá­ja vi­lá­gít­ja be szo­bá­ját.

Duba Gyu­la Gon­dok em­lé­ke – em­lé­kek gond­ja cí­mű kö­te­té­ről

E-mail Nyomtatás

Könyvről könyvre - Iro­dal­mi gon­dok és em­lé­kek
Duba Gyu­la időn­ként – re­gé­nyek mel­lett, re­gé­nyek kö­zött – el­mé­le­ti és iro­da­lom­tör­té­ne­ti ér­de­kű kö­te­tek­kel is elő­ruk­kol. Most is en­nek va­gyunk ta­núi. Iro­dal­mi gon­dok­ról és em­lé­kek­ről ír­ván for­dul az ol­va­só­hoz (is).

Do­bos Lász­ló Év­gyű­rűk ha­tal­ma II. cí­mű kö­te­té­ről

E-mail Nyomtatás

Ko­vács Győ­ző - Meg­ké­sett ref­le­xi­ók egy könyv ol­va­sá­sa­kor
Do­bos Lász­ló kö­te­té­ről van szó, az Év­gyű­rűk ha­tal­má­nak má­so­dik kö­te­té­ről. Ami már rég­óta, s egyéb mű­ve­i­ben is nyil­ván­va­ló: Do­bos Lász­ló írá­sa­i­nak er­köl­csi in­dít­ta­tá­sa. Nem­csak az em­lé­ke­zés és az em­lé­kez­te­tés a lé­nye­ges is­mer­te­tője­gyei, ha­nem – a meg­mé­ret­te­tés, a pró­ba is. Mint már ar­ra az el­ső (Év­gyű­rűk haalma I.) kö­tet­tel kap­cso­lat­ban fel­fi­gyel­tünk: az em­ber­ség­tar­ta­lom pró­ba­té­te­lé­re (ld. ISZ 2006/7. 79. – az Em­be­ri sors – Egy szál ing­ben kap­cso­la­tá­ra). Az em­be­ri ma­ga­tar­tás – mint pró­ba­kő.

Láng Gusztáv - Mérföldkő-e Ady költészete?

E-mail Nyomtatás

TALLÓZÓ * Adynak az a bizonyos „irodalomtörténeti helye” jó néhányszor elmozdult az idők folyamán. Ő maga századkezdőnek tekintette költészetét, s ezt a szereptudatot verseiben számtalanszor megfogalmazta.

Eseménynaptár - augusztus

E-mail Nyomtatás

1868. VIII. 6-án született Paul Claudel francia költő
1958. VIII. 14-én halt meg Frédéric Joliot-Curie Nobel-díjas francia fizikus
1978. VIII. 14-én halt meg Féja Géza író, irodalomtörténész

Napló

E-mail Nyomtatás

Szolzsenyicin regényét újra kiadják angolul
Alekszandr Szolzsenyicin egyik legnagyobb regényének, a Pokol tornácának teljes, cenzúrázatlan változata meglepő módon negyven év után csak most jelenik meg angol nyelven.

You are here: