irodalmiszemle

  • Full Screen
  • Wide Screen
  • Narrow Screen
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

2008-12

Füst Milán - A feleségem története / Störr kapitány feljegyzései (Részlet)

E-mail Nyomtatás

(120 éves született Füst Milán) Hogy a feleségem megcsal, régen sejtettem. De hogy evvel... Hat láb és egy hüvelyk magas ember vagyok s kétszáztíz font, tehát valóságos óriás, ahogy mondani szokták, ha ráköpök erre, meghal.
Így gondolkodtam Dedin úrról eleinte. De nem is itt kell kezdenem. Hát hiába, még most is csupa indulat vagyok, ha rágondolok.

Gál Sándor - fázik az öregember

E-mail Nyomtatás

fázik az öregember
szemében könny-rügy fakad
s lecsordul a fekete ráncok közé
estéli idő viszi

Juhász Ferenc - Illyés Gyula pecsétviasz-színű sírkövén

E-mail Nyomtatás
        Szívében három béres ül.
        Szívében bérestemetõ.
        És ülnek az öreg béresek,
        mint három zöldmohaszõrös cövek,

Duba Gyula - Emlék és regény 2.

E-mail Nyomtatás
A múlt – az értelmiségi lét esélye
I - A prózaíró lélekben éli meg anyagát, mindig önmagát írja! Valahogy megtörténik benne a mese. Prózája számára a világ személyes képe, s a történések lelki élményei, a valóságnak olyan individuális formája, amelyet közösségileg is érvényesnek gondol el.

Grendel Lajos - Magyar líra és epika a 20. században (27)

E-mail Nyomtatás

A magyar epika formanyelvének megújulása
A magyar regény 1948 utáni alakulástörténete jóval kuszáltabb képet mutat a líráénál és a kisprózáénál. A kommunista ideológia és irodalompolitika nem esz-tétikai kívánalmai olyan súllyal nehezedtek az ötvenes és a hatvanas évek regényíróira, amelyek csaknem ellehetetlenítették korszerû regények kihordását.

125 éves születtek

E-mail Nyomtatás

Babits Mihály és Juhász Gyula

Zeman László 80 éves

E-mail Nyomtatás
Fazekas József - Zeman tanár úr ablaka...*
A 80 éves Zeman László annak az alapozó nemzedéknek a képviselõje, amely a második világháborút követõ „hontalanság évei” után újrainduló szlovákiai magyar oktatásügy kiépítését, szakmai bázisának megteremtését elsõdleges feladatának tekintette. Ez a nemzedék a szó eredeti értelmében iskolateremtõ volt.

Pomogáts Béla - „Erős igazsággal az erõszak ellen” – Babits Mihály a második világháború idején

E-mail Nyomtatás
1940 januárjában a Baumgarten-díjak kiosztása alkalmából a kialakult szo-kás szerint Babits Mihály üdvözlõ beszéddel köszöntötte a megjelenteket. Ennek során egy régi metszetet idézett emlékezetükbe, amely a reformkor híres folyóiratában, az Aurórában jelent meg, Vörösmarty Zrínyi-versének kísérõjeként.

Fellinger Károly versei

E-mail Nyomtatás
Gubancok /Iródiás barátaimnak/
Kiskertben jártam

        1
        Azt gágogja a lúdfû,
        – Lúd kell nekem, Jóska,
        jó kövéret, ha lehet,
        küldhetne a pósta.

Kölcsönhatások és kapcsolatok a magyar–szlovák történelemben

E-mail Nyomtatás
Szemtől szemben - Beszélgetés dr. Boros Ferenc történésszel
Boros Ferenc ez évben töltötte be 75. életévét.  Hosszú évtizedeken át,  sajátos és eltérõ körülmények között alakuló pályájának döntõ és központi területe mindvégig kapcsolódott a szomszédos Csehszlovákiához, Szlovákiához, a magyar– cseh–szlovák nép történelmi múltjának és jelenének, kapcsolatainak és viszonyának vizsgálatához, s ennek keretében kiemelt módon a nemzetiségi kérdéshez. Nyugdíjba vonulásakor, 1995-ben évtizedes munkáját magas állami kitüntetéssel, a Köztársasági Érdemrend Kiskereszt  Fokozat adományozásával ismerték el.

Czapáry Veronika - A tükrözõdés kettõssége Nárcisszus és Echo nimfák pszichéjében

E-mail Nyomtatás
„Ezeknek az állításoknak minden tapasztalatunk ellentmond, minthogy ez arra int bennünket, hogy az egót (moi) ne úgy fogjuk fel, mint ami lényegében az észlelés-tudat rendszer középpontjában helyezkedik el, s ne is úgy tekintsük, mint amit a „realitáselv” strukturál; ez az elv egy olyan tudományos elõítéle­tet fejez ki, amely szemben áll a dialektikus megismeréssel.

Ágh István „fénylõ Parnasszusa”

E-mail Nyomtatás
Könyvről könyvre - Élet és irodalom, költészet és valóság; a költõi nyelv varázsa, a poézis születésének fürkészõ nyomon követése. Összefoglalás, emlékezés és emlékeztetés, hûség és költõi értelmezés: így lehet összefoglalni Ágh István új kötetét – a Fénylõ Parnasszust.

Szalay Zoltán - Angyalkeringõ avagy a kis végtelenek könyve

E-mail Nyomtatás

(Krasznahorkai László Seiobo járt odalent címû kötetérõl)
Mozgás és mozdulatlanság, idõlegesség és tartósság, elmúlás és állandóság ellentétpárjainak körbejárásával indítja új kötetét Krasznahorkai László, s ezek a fogalmak az új kötet összes írását végigkísérik. Egy hatalmas, hófehér madártól, a Kyoto melletti Kamo folyóban vadászó óriáskócsagtól jutunk el a kínai császári sírokat õrzõ, a föld alatt „üvöltõ” szoborszörnyekig, közben azonban fel-alá járunk a térben és idõben, bejárva több kontinenst és számos évszázadot.

Csicsay Alajos - Thalésztól Pisanóig

E-mail Nyomtatás
Könyvről könyvre - Lacza Tihamér: Tankönyvek hõsei I. rész*
Lacza Tihamér neve nem ismeretlen a természettudományok iránt érdeklõdõ olvasók elõtt, beleértve a pedagógusokat is. Legalábbis nem lenne szabad, hogy az legyen. Az irodalmároknak azzal sem mondok újat, hogy nem annyira a tudományos-ismeretterjesztõ vagy tudománytörténeti munkáinak eredményeképpen lett jó pár évvel ezelõtt a Szlovákiai Magyar Írótársaság tagja, hanem inkább mint irodalomkritikus.

Palágyi László versei

E-mail Nyomtatás
hajnali másnaposság

        a bal oldalamon aludhattam az este
        mert elfeküdtem a szívemet
        és így az erek kiszáradtak
        mint döglött halat sodor a hajnal
        halva szült a pirkadat

Merényi Krisztián - Mellékvágány

E-mail Nyomtatás
Budapest legrövidebb nevû utcája. Az elsõn lakik a házzal egykorú Gerle Pál és neje, Betesda.
Egész nap hangos a körfolyosó. Minden harmadik lakó notórius leskelõdõ. Betörés nemigen volt a környéken.
Gerlééknek a város szíve – azon belül a sötét, porcelánhangulatú lakásuk – jelent mindent.

Emlékünnepség Turczel Lajos tiszteletére

E-mail Nyomtatás
Az alapozó emlékezete - Turczel Lajos élete és mûve átfogja és megjeleníti a szlovákiai magyar történelmet. Beleszületett a huszadik század nagy kor- és sorsfordító változásaiba, egyéves, amikor létrejön a Csehszlovák Köztársaság. Sorsa, pályafutása magán viseli a történelmi kataklizmák minden drámai jegyét.

60 éves az Új Szó

E-mail Nyomtatás
Indulásától kezdve küzdelmes volt a csehszlovákiai magyar kisebbségi sajtó helyzete.Történelmi előzményeit tekintve gazdag múltja volt, s hihetetlenül magas volt a megjelent sajtótermékek száma 1918 és 1938 között. A sajtóbibliográfia szerint 1918 és 1938 között összesen hatszázhatvanhat magyar nyelvű sajtótermék jelent meg.

Eseménynaptár

E-mail Nyomtatás
1918. XII. 1-jén halt meg Kaffka Margit író
1918. XII. 2-án halt meg Edmond Eugène Alexis Rostand francia költõ,
    drámaíró
1973. XII. 3-án halt meg Darvas József író

Napló

E-mail Nyomtatás
Ferenczy Anna és Turner Zsigmond kitüntetése
Életmûdíjat vehettek át
Az Irodalmi Alap (Literárny fond) életmûdíját vehette át november 24-én Ferenczy Anna érdemes mûvész, valamint Turner Zsigmond – mindketten a Komáromi Jókai Színház Örökös Tagjai. – A díjakat Pozsonyban, a Zichy-palotában rendezett ünnepség keretében adták át. A kitüntetetteknek Ladislav Serdahély, az Irodalmi Alap igazgatója és Dušan Jamrich, az alap színházi szekciójának elnöke gratulált.
You are here: