irodalmiszemle

  • Full Screen
  • Wide Screen
  • Narrow Screen
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

2008-07

Öllős Edit ver­sei

E-mail Nyomtatás
Ka­ra­ván
– nem az is­me­ret­lent kár­ho­zom én ahol
ve­rej­ték­től fosz­la­doz­va ak­nák fo­gan­tak meg
és vé­ge lett egy­sze­ri­ben minden­nek –

Tandori Dezső - Tör­me­lé­kek W.S. mes­ter em­lé­ké­nek, há­lá­val

E-mail Nyomtatás

Egér­rág­ta cik­lus
I.
Sem­mit kü­lön, ínyen-fü­lön
Sem­mit kü­lön el nem kép­ze­lek,
se rá­gást, sem ege­re­ket,

Németh Zoltán - Az iro­da­lom­tör­té­net-írás mát­ri­xai

E-mail Nyomtatás
(Szembenézés, értelmezés – vita  a Magyar irodalom történetei című kiadványról)
Az utób­bi év­ti­ze­dek­ben több ok­ból ki­fo­lyó­lag vált kér­dé­ses­sé az iro­da­lom­tör­té­net­nek, mint mű­faj­nak a lét­jo­go­sult­sá­ga. Az iro­da­lom­tör­té­net-írás le­he­tő­sé­ge egy­részt a Lyotard ne­vé­hez fű­ző­dő ún. nagy el­be­szé­lé­sek vé­ge-kon­cep­ció fe­lől kér­dő­je­le­ző­dött meg: az egy­sé­ges, ke­rek, nagy ívű kom­po­zí­ci­ók­ban va­ló ké­tel­ke­dés a mű­faj ál­ta­lá­nos jel­lem­ző­i­nek mond el­lent.

Czapáry Veronika - Kép­tár

E-mail Nyomtatás
Sza­bad vagy és meg­lök­tél,
ez már a vég nél­kü­li fo­lya­ma­tos is­mét­lő­dés,
ezt is­mer­jük va­la­hon­nan
a le­tűnt idők­ből,

Mayer Ju­dit 85 éves

E-mail Nyomtatás
A ke­resz­tény vagy ke­resz­tyén em­ber a hos­­szú éle­tet Is­ten aján­dé­ká­nak tart­ja, s igyek­szik ma­gát ben­ne úgy hasz­no­sí­ta­ni, hogy ne ön­ző cé­lo­kat va­ló­sít­son meg, ha­nem hasz­ná­ra le­gyen em­ber­tár­sa­i­nak s ezek ki­sebb-na­gyobb kö­zös­sé­ge­i­nek.

Egy mű­for­dí­tó-szer­kesz­tő ju­bi­le­u­ma (F. Kováts Pi­ros­ka szü­le­tés­nap­já­ra)

E-mail Nyomtatás
A ju­bi­lá­ló F. Kováts Pi­ros­kát, a mai ki­tű­nő mű­for­dí­tót és szer­kesz­tőt ak­kor volt sze­ren­csém meg­is­mer­ni, ami­kor még nem volt sem F. (az­az nem volt Földesné), sem mű­for­dí­tó, sem szer­kesz­tő. Gó­lya volt, akár­csak jó ma­gam, el­ső­éves ma­gyar–szlo­vák sza­kos hall­ga­tó a po­zso­nyi Ta­nár­kép­ző Fő­is­ko­lán.

Duba Gyu­la: Az Iródia év­ti­ze­dei - A moz­ga­lom meg­ala­ku­lá­sá­nak 25. év­for­du­ló­já­ra

E-mail Nyomtatás
A kö­zel­múlt meg­ta­ní­tott, hogy ko­runk­ban ne­gyed­szá­zad­nyi idő már tör­té­ne­lem. En­­nyi idős az Iródia-mozgalom, pon­to­sab­ban en­­nyi ide­je ala­kult. Kez­de­te­i­re és bel­ső éle­té­nek az is­mer­te­té­sé­re nem vál­lal­koz­ha­tom, tő­lem ava­tot­tab­bak majd meg­te­szik. A ve­le kap­cso­la­tos él­mé­nye­i­met, be­nyo­má­sa­i­mat azon­ban ta­lán ér­de­mes el­mon­da­nom.

Posonium Irodalmi és Művészeti Díj 2008

E-mail Nyomtatás
Jú­ni­u­si szá­munk­ban – elő­ze­te­sen – már be­szá­mol­tunk ar­ról, hogy 2008. jú­ni­us 2-án, Po­zsony­ban, a Cse­ma­dok OT szék­há­za dísz­ter­mé­ben, ün­ne­pé­lyes kül­ső­sé­gek kö­zött sor ke­rült – im­már nyolcadszor – a Posonium Iro­dal­mi és Mű­vé­sze­ti Dí­jak át­adá­sá­ra.

Tő­zsér Ár­pád - Hipertext à la Cselényi Lász­ló

E-mail Nyomtatás
Posonium Irodalmi és Művészeti Díj 2008
Cselényi van egypupu, van kétpupu, sőt több... Cselényi Lász­lót, a szlo­vá­ki­ai ma­gyar iro­da­lom örök nyugtalanját úgy tű­nik, már éle­te vé­gé­ig kí­sér­ni fog­ja az Es­ter­házy Pé­ter rá­ra­gasz­tot­ta klas­­szi­kus sor, to­vább nö­vel­ve kö­rü­löt­te a nyug­ta­lan­sá­got és ho­mályt, hogy ho­gyan is van ez azok­kal a pú­pok­kal.

Szar­ka Lász­ló - „...történelem és tör­té­nel­mi iden­ti­tás nél­kül nincs nem­zet”

E-mail Nyomtatás
Posonium Irodalmi és Művészeti Díj 2008
Vadkerty Ka­ta­lin mű­ve­i­ről, mun­kás­sá­gá­ról
Egy­szer­re szok­vá­nyos és rend­ha­gyó, ugyan­ak­kor ered­mé­nyes és min­den vo­nat­ko­zá­sá­ban pél­da­mu­ta­tó tör­té­nészpá­lyát ju­tal­ma­zott eb­ben az év­ben Élet­mű­díj­jal a Posonium díj ku­ra­tó­ri­u­ma.

Kubička Kucsera Klá­ra - Koz­mi­kus és bi­o­ló­gi­ai ös­­sze­tar­to­zás

E-mail Nyomtatás
Posonium Irodalmi és Művészeti Díj 2008
Lipcsey György a Posonium Mű­vé­sze­ti Élet­mű­díj  ki­tün­te­tett­je
Mű­vé­szet­tör­té­nész­ként 1987 óta kö­ve­tem  Lipcsey György mun­kás­sá­gát és éle­té­nek, mű­vé­sze­té­nek fej­le­mé­nye­it. Az em­be­ri faj­ban sok­faj­ta tí­pust,  kü­lönb­sé­get  és ha­son­ló­sá­got  tar­tunk szá­mon.

Né­meth Zol­tán - A ha­gyo­mány jö­vő­kép­le­tei

E-mail Nyomtatás
Posonium Irodalmi és Művészeti Díj 2008
H. Nagy Pé­ter Ha­gyo­mány­tör­té­nés és a Hib­ri­dek cí­mű mű­ve­i­ről
H. Nagy Pé­ter an­nak a ge­ne­rá­ci­ó­nak a tag­ja, amely­hez a ki­lenc­ve­nes évek ún. iro­da­lom­el­mé­le­ti „bumm”-ja kap­csol­ha­tó. A ma­gyar iro­da­lom­el­mé­le­ti gon­dol­ko­dás meg­újí­tó­i­nak ez az ala­po­zó nem­ze­dé­ke a poszt­mo­dern te­ó­ri­ák­ra tá­masz­kod­va, töb­bek kö­zött a gadameri hermeneutika, a jaussi re­cep­ció­esz­té­ti­ka, a Paul de Man-i és derridai dekonstrukció,

Tőzsér Árpád - Könyv a jel­ben lé­te­zés­ről

E-mail Nyomtatás
Posonium Irodalmi és Művészeti Díj 2008
Beke Zsolt Az iró­nia hur­ka című kö­te­té­hez
A ki­lenc­ve­nes évek má­so­dik fe­lé­ben, az em­lé­ke­ze­tes pé­csi (s ké­sőbb az egész ma­gyar iro­dal­mi saj­tót el­ura­ló) „iro­da­lom­tu­do­mány contra kri­ti­ka” vi­ta ide­jén és utá­na a szlo­vá­ki­ai ma­gyar iro­da­lom­ban is for­má­lód­ni kez­dett egy olyan erős iro­da­lom­tu­do­má­nyos kép­zett­sé­gű fi­a­tal nem­ze­dék,

Né­meth Zol­tán - Kon­cent­rá­ció, nyi­tott­ság, kép­ze­lő­e­rő

E-mail Nyomtatás
(Posonium Irodalmi és Művészeti Díj 2008)
Benyovszky Krisz­ti­án Be­ve­ze­tés a kri­mi ol­va­sá­sá­ba cí­mű mo­nog­rá­fi­á­já­ról
A kor­társ iro­da­lom­el­mé­let egyik alap­ve­tő prob­lé­má­ja a nyelv kér­dé­se, pon­to­sab­ban az, hogy a szi­go­rú­an szak­tu­do­má­nyos szö­veg ho­gyan ké­pes meg­szó­lí­ta­ni ol­va­só­ját.

Duba Gyu­la - A szü­lő­föld von­zá­sá­ban

E-mail Nyomtatás
(Posonium Irodalmi és Művészeti Díj 2008)
Tóth Elem­ér Töl­gyek és Lacza Éva Je­lek a por­ban cí­mű kö­te­té­ről
Szü­lő­földdíj­jal olyan mű­ve­ket ju­tal­ma­zunk, ame­lyek tar­tal­maz­nak egy sa­já­tos ér­té­ket, leg­ben­sőbb énünk ös­­sze­te­vő­jét és meg­ha­tá­ro­zó­ját.

Lauer Edith zár­sza­va

E-mail Nyomtatás
(Posonium Irodalmi és Művészeti Díj 2008)
Egy másféle, tá­vo­li vi­lág­ból ér­kez­ve min­den év­ben meg­fog az itt hal­lot­tak­ban, ta­pasz­tal­tak­ban je­len le­vő komolyság és élet­erõ. Egy re­gi­o­ná­lis ma­gyar kö­zös­ség szel­le­mi­sé­ge, al­ko­tás­vá­gya, ter­mé­keny mun­ká­ja és élet­ere­je!

Gágyor József versei

E-mail Nyomtatás
Mint ap­ró ka­vics a ten­ger­be...
            Mint ap­ró ka­vics a ten­ger­be,
            Úgy pot­­tya­nunk a vég­te­len­be,
            Át­ölel­nek s már fut­nak mes­­sze –
            Kö­rök, kö­rök.

Luisa Castro - Fe­nék­be rú­gás

E-mail Nyomtatás
Olyan fur­csa volt az egész…. / Sen­ki az­előtt nem rú­gott fe­nék­be.
Lo­la 1990-ben azon a na­pon halt meg, ami­kor ép­pen Por­tu­gá­li­á­ból jöt­tem ha­za ko­csi­val. Nem ez volt az el­ső utam Por­tu­gá­li­á­ba. Ko­ráb­ban már jár­tam ott egy santiagoi ba­rá­tom­mal, de ak­kor vo­nat­tal men­tünk.

Aich Péter - In­tel­mek és ta­nul­sá­gok

E-mail Nyomtatás
Leg­na­gyobb cél pe­dig, itt, e föl­di lét­ben, / Em­ber len­ni mind­ég, min­den kö­rül­mény­ben. (Arany Já­nos)
A ta­nu­lás, te­hát a tu­dás to­vább­adá­sa nem­ze­dék­ről nem­ze­dék­re min­den élő­lény­nél jól mű­kö­dő fo­lya­mat. Pa­ra­dox mó­don mi­nél ösz­tö­nö­sebb ez, an­nál job­ban mű­kö­dik – amen­­nyi­ben ter­mé­sze­tes kö­zeg­ben tör­té­nik.

Sándor Zoltán - Fo­lyó­par­ti szim­fó­nia (Sze­rel­mes le­vél)

E-mail Nyomtatás
Van a ze­né­ben va­la­mi ha­tal­mas. Is­te­ni. Meg­fog­ha­tat­lan.
Em­lé­ke­ze­tem­ben ös­­sze­foly­nak a ké­pek: fo­lyó­par­ti sé­ta az ok­tó­be­ri nap­sü­tés­ben, arany­szí­nű le­ve­lek alat­tam és fe­let­tem, sár­gu­ló ol­da­lak a könyv­ben, ame­lyet egy pa­don ül­ve la­poz­ga­tok, mi­köz­ben má­sik ke­zem­mel ho­mo­kot ros­tá­lok, fo­lya­tok át az uj­ja­im kö­zött, kö­rü­löt­tem re­me­gő ár­nyak és ve­lem szem­ben, a túl­só par­ton, a ré­gi vár.

„...egy kép­zelt vár­ud­var ... lo­va­gi küz­dő­te­rén” - Tóth Elem­ér Töl­gyek cí­mű ver­ses­kö­te

E-mail Nyomtatás
(Könyvről könyvre)  Az iga­zi  vers értelme, célja, élete több mint a szép – az iga­zi vers in­tel­lek­tu­á­lis for­má­ba sű­rí­tett energia, magyarul: tett… Ugye, a vers ott kez­dő­dik va­la­hol, ahol sza­vak­kal, em­be­ri nyelv­vel ki­fe­jez­ni már nem le­het töb­bé – ír­ja Márai Me­ré­nyi Gyu­la Rosa Mystica cí­mű vers­kö­te­té­vel kapcsolatban.

Baranyovics Borisz Szerjozska szuflé című kötetéről

E-mail Nyomtatás
Szalay Zoltán írása / Vendégkritika
Nyelvbutik - Ami első pillantásra szembetűnik Baranyovics Borisz Szerjozska szuflé című kötetén, hogy a könyvet kezünkbe véve a szerző személyéről a nevén kívül tulajdonképpen semmilyen kiegészítő információt nem kapunk.

Angyalosi Ger­gely - Ak­kor sem­mi kri­ti­ka

E-mail Nyomtatás
Es­ter­házy Pé­ter: Sem­mi mű­vé­szet. „...ezzel a könyv­vel szem­ben kri­ti­kust ját­sza­ni ré­szem­ről olyan lé­lek­ta­ni kép­te­len­ség len­ne, mint ami­lyen né­me­lyik em­ber­nek azon dön­té­se, hogy fut­ball­bí­ró­nak áll” – ír­ja re­cen­zen­sünk Es­ter­házy Pé­ter új re­gé­nyé­ről, amely az apa­köny­vek után a „föl­tá­masz­tott anya köny­ve”.

Eseménytár - 2008 jú­li­us

E-mail Nyomtatás
1918. VII. 1-jén szü­le­tett Sem­mel­we­is Ig­nác, a ma­gyar or­vos­tu­do­mány nagy
    alak­ja
1778. VII. 2-án halt meg Jean-Jaques Rous­seau fran­cia fi­lo­zó­fus
1938. VII. 2-án szü­le­tett Szil­ágyi Do­mon­kos ro­má­ni­ai ma­gyar köl­tő

Csáky Károly–Hála József: Adalékok Ipolyi Arnold születéséhez és gyermekéveihez

E-mail Nyomtatás
A  Magyar mythologia megjelenésének közelgő 155. évfordulója alkalmából a szerzőre, a magyar tudomány nagy alakjára, a „reneszánsz szabású tudós”-ra és főpapra, Ipolyi Arnoldra  emlékezve ismételten illik idéznünk az életutat, számba vennünk az életművet, annál is inkább, mert az ilyen-olyan értékelésekbe bizony hibák is becsúsztak bőven az idők folyamán.

Napló

E-mail Nyomtatás
Csehy Zoltán az idei Madách-díjas
A Szlovák Irodalmi Alap díjait a Szlovákiai Írószervezetek Társulásának pozsonyi   székházában június 19-én  adták át. A legjobb magyar nyelvû kötetért odaítélt Madách-díjat Csehy Zoltán vehette át Parnassus biceps  című tanulmánykötetéért.
You are here: