irodalmiszemle

  • Full Screen
  • Wide Screen
  • Narrow Screen
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

2008-03

Gál Sándor - A tu­dás ár­nya­la­tai

E-mail Nyomtatás

1
ha a lej­tőn el­akad a lé­pés
és a szív a bor­dá­kat ve­ri va­dul
s – ma­kacs po­gány – térd­re esel
mert a le­ve­gő is bi­zony el­fo­gyott

Béres Csilla - Ha­za­té­rés

E-mail Nyomtatás
A gye­re­kek már csak ilye­nek. Sze­ret­nek kó­bo­rol­ni a sa­ját kis fe­jük sze­rint, az or­ruk után, so­se a fel­nőt­tek tér­ké­pen jól kö­vet­he­tő út­ján. Gesz­te­nye­fák, pi­ros bo­gyó­val meg­ra­kott ber­ke­nyék, fog­hí­jas léc­ke­rí­té­sek, ka­vics­ku­pa­cok, asz­falt­buc­kák, csa­tor­na­fe­dők, orosz­lá­nos ka­puk ve­ze­tik őket a ga­rázs­te­le­pek pusz­ta­sá­gá­ba, el­fe­le­dett épít­ke­zé­sek rom­ja­i­hoz, te­le­pa­kolt, von­zó üz­let­so­rok, mál­la­do­zó, el­ha­nya­golt hát­só rak­tár­be­já­ra­tá­hoz, ahol he­gyek­ben áll a ci­ga­ret­ta­csikk.

Öllős Edit versei

E-mail Nyomtatás
Kény­szer
                „Ma már az al­ko­tás is rám szakadt.”  (Rad­nó­ti M.)
– töp­ren­ge­ni csak­is nem­tö­rő­döm mó­don le­het
azt so­ha nem tud­ni

Köszöntjük a 70 éves Cselényi Lászlót

E-mail Nyomtatás
Cselényi Lász­ló - DERRIDA-KÖDBEN
(Az Aleatória újabb vátozatából)
az em­ber­élet út­já­nak fe­lén va­sár­nap es­te zson­gó pá­lya­ud­var
az em­ber föl­má­szott a ko­po­nyák he­gyé­re ki­néz­tünk ak­kor két tömb­ház kö­zött

A vi­lág sok­fé­le­sé­gé­től és ki­mond­ha­tat­lan­sá­gá­tól a szö­veg­uni­ver­zu­mig

E-mail Nyomtatás
Cselényi Lász­ló­nak kö­szön­tő he­lyett
Hos­­szú időn ke­resz­tül Cselényi Lász­ló köl­té­sze­te mint kü­lön­le­ges je­len­ség volt ré­sze tér­sé­günk iro­dal­mi éle­té­nek, né­mi­leg az iro­da­lom­tu­dat pe­re­mén, mint ma­ga a neoavantgárd is, s alig egy-két olyan ér­tő­je akadt, aki ne a tra­di­ci­o­ná­lis él­mény­lí­ra sza­bá­lyai fe­lől kö­ze­lí­tet­te vol­na meg.

Grendel Lajos - Ma­gyar lí­ra és epi­ka a 20. szá­zad­ban (21)

E-mail Nyomtatás
ÍRÓK A KÖ­RÖN BE­LÜL – KíVÜL
Szentkuthy Mik­lós (1908–1988)
No­ha Prae (1934) c. mű­ve nem ve­zet­he­tő le sem Proust, sem Joyce, sem Musil nagy mű­ve­i­ből, a ma­gyar iro­da­lom tör­té­ne­té­ben el­fog­lalt po­zí­ci­ó­ja sok te­kin­tet­ben ha­son­ló a fen­ti írók nagy mű­ve­i­nek po­zí­ci­ó­já­hoz a fran­cia, an­gol és oszt­rák-né­met iro­da­lom­ban.

Gyüre Lajos versei

E-mail Nyomtatás
Csepp csepp­re hull
        Csepp csepp­re hull, kop­pan,
        hó­lé in­dul, hűs szik­lák mar­ját
        csik­lan­doz­za
        für­ge pász­tor, a friss ta­va­szi szel­lő,

Tóth László - „Szögesdrótra szúrt madár”

E-mail Nyomtatás

Vo­ná­sok két köl­tő arc­kép­éhez * AZ IDő GA­RA­BON­CI­Á­SA - Kö­ze­lí­tés Ozsvald Ár­pád­hoz
A saj­tó szó­lí­tot­ta az írás­tu­dó­kat: dol­goz­za­tok! S a szlo­vá­ki­ai ma­gyar író ma­ga tör­te föl a to­jás bur­kát, hogy vi­lág­ra jö­hes­sen. Nap­fény­re küz­döt­te ön­ma­gát.

Százdi Sztakó Zsolt - Utol­só íté­let (1)

E-mail Nyomtatás
Az óce­án fen­sé­ges nyu­gal­mát egyet­len hul­lám se za­var­ta. A tö­ké­le­te­sen si­ma víz­fe­lü­let vis­­sza­tük­röz­te a nap su­ga­ra­it, és a szem­lé­lő időn­ként kü­lö­nös fény­já­té­kot fe­dez­he­tett fel. Mint­ha az egé­szet egy lát­vány­ter­ve­ző ren­dez­te vol­na meg. Ezt a tö­ké­le­tes nyu­gal­mat idő­ről idő­re meg­tör­te egy-egy le­ve­gő­be ve­tő­dő hal, és az ezüs­tös pik­ke­lye­in meg­csil­la­nó nap­su­gár, vagy épp egy ra­ga­do­zó ma­dár csa­pott le, hogy a vak­me­rő­en, a fel­szín kö­ze­lé­ben úszó hal­ra­jok­ból ki­ra­gad­ja zsák­má­nyát, és vis­­sza­tér­jen tár­sai kö­zé, akik az égen vi­tor­láz­va le­sik az al­kal­mat, hogyők is le­csap­has­sa­nak.

Bokros Katalin: A ma­gyar, a cseh és a szlo­vák iro­da­lom ti­po­ló­gi­ai ös­­sze­ve­té­se...­

E-mail Nyomtatás
A ma­gyar, a cseh és a szlo­vák iro­da­lom ti­po­ló­gi­ai ös­­sze­ve­té­se a ro­man­ti­ka és a bie­der­mei­er ko­rá­ban * A ro­man­ti­ka és a bie­der­mei­er meg­nyil­vá­nu­lá­sa a nyu­gat-eu­ró­pai iro­dal­mak­ban * A XVIII. szá­zad utol­só ne­gye­dé­től a XIX. szá­zad kö­ze­pé­ig ter­je­dő idő­szak­ban a kö­zép-eu­ró­pai nem­ze­tek iro­dal­ma­i­ban tör­té­ne­ti és ti­po­ló­gi­ai szem­pont­ból több ha­son­ló és pár­hu­za­mos je­len­ség fi­gyel­he­tő meg.

Az iro­dal­mi ér­té­kek és az em­lé­ke­zés hul­lám­hos­­szán...

E-mail Nyomtatás
Könyvről könyvre - (Fónod Zol­tán Von­zás­te­rek cí­mű kö­te­té­ről) * A kö­tet szer­ző­je ah­hoz a ge­ne­rá­ci­ó­hoz tar­to­zik, ame­lyik nagy tör­té­nel­mi for­du­lók ta­nú­ja, sőt ré­sze­se volt. Nem­csak Tri­a­non örök­sé­gé­ről van szó (amely bebeleszülettek), ha­nem a to­váb­bi, em­bert pró­bá­ló ese­mé­nyek­ről: 1945–48-ról, 1968-ról és kö­vet­kez­mé­nye­i­ről, s nem ke­vés­bé a 90-es évek po­zi­tív és ne­ga­tív ha­tá­sa­i­ról. Mind­ezek alól – mind má­ig – nem tud­ták ma­gu­kat ki­von­ni.

A ne­ve­tő har­ma­dik – a szer­ző (Aich Pé­ter A har­ma­dik cí­mű no­vel­lás­kö­te­té­ről)

E-mail Nyomtatás
Az el­sza­kí­tott­ság, az el­vá­lasz­tás fo­gal­ma meg­ha­tá­ro­zó sze­re­pet tölt be Aich Pé­ter A har­ma­dik cí­mű új no­vel­lás­kö­tet­ének szö­ve­ge­i­ben, le­gyen szó mes­ter­sé­ges (jo­gi, tár­sa­dal­mi) vagy ter­mé­sze­tes (fi­zi­kai) ha­tá­rok­ról.

Po­é­ti­kák ürü­gyén - (Ko­vács Al­bert: Szép­ség­esz­mény po­é­ti­kák)

E-mail Nyomtatás
Könyvről könyvre * „A szép­ség, ma­ga a szép, bár an­­nyi min­dent tu­dunk ró­la, még­is va­la­hol/va­la­mi­lyen rej­tély, ti­tok. Ért­he­tet­len cso­da. Va­rázs­ere­je ha­tal­má­ba ke­rít min­den más­ne­mű kül­ső ha­tás, egyé­ni vagy kö­zös­sé­gi, ra­ci­o­ná­lis­nak tű­nő ér­dek el­le­né­re. Sőt, aka­ra­tunk el­le­né­re.

Ódor László* - Regionalizmus és az Eu­ró­pai Unió

E-mail Nyomtatás
Az Eu­ró­pai Unió az­zal, hogy megszületett, sza­vai és szán­dé­kai sze­rint vis­­sza­tért kon­ti­nen­sünk egész­sé­ges bázisához és meg­ha­tá­ro­zó lét­ele­me­i­hez. Bá­zis­tar­tal­ma ré­vén ré­gi fo­gal­mak ke­rül­tek is­mét az eu­ró­pai gon­dol­ko­dás ten­ge­lyé­be. Ré­gi, kö­zép­ko­ri tár­sa­da­lom­gya­kor­lat vált meg­ne­ve­zett lét­té. Az, ami Eu­ró­pa leg­több ré­szé­ben köz­ben sem tűnt el, sõt csön­des mű­kö­dé­sé­ben meg­ma­radt, az vált most, az uni­ó­ban ki­mon­dott elvvé.1

Eseménynaptár

E-mail Nyomtatás
Ki nyer majd Lipcsében?
A Lipcsei Könyvvásár díját 2005 óta ítélik oda a legjobbnak ítélt szépirodalmi műveknek, szakkönyveknek, fordításoknak és esszégyűjteményeknek.

Napló - március

E-mail Nyomtatás
1858. III. 3-án halt meg Bajza József kritikus, publicista, költõ
1958. III. 3-án halt meg Ivan Krasko szlovák költõ
1678. III. 4-én született Antonio Lucio Vivaldi olasz zeneszerző, hegedűművész
You are here: