irodalmiszemle

  • Full Screen
  • Wide Screen
  • Narrow Screen
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

2008-10

Tóth Elemér versei

E-mail Nyomtatás

Őszi han­gu­la­tok
1. Ökör­nyál leng

Ülök még jó erő­ben,
a me­leg, sza­gos ősz­ben.

Leck Gábor versei

E-mail Nyomtatás

más­vi­lág
a szel­le­mek­kel pogózó vén  in­di­án meg­fá­radt
az ár­nyék­vi­lág fa­la­in erőt­le­nül dö­röm­böl
már sej­ti a túl­ol­dal ta­lán an­­nyi
mint a zárt aj­tó alatt pis­lá­ko­ló fény

Át­já­rók, fény­ka­puk (Ko­vács Mag­da Nagy­apó­ka hin­tó­ja c. kö­te­té­ről)

E-mail Nyomtatás

Ko­vács Mag­da a hat­va­nas évek má­so­dik fe­lé­ben  in­du­ló fi­a­tal író­nem­ze­dék egyik leg­ígé­re­te­sebb pró­za­író­ja volt. Kí­sér­le­te­ző, a tör­té­net­mon­dás ha­gyo­má­nya­it le­bon­tó, lí­rai-lá­to­má­sos, bur­ján­zó ké­pek­ben tob­zó­dó szö­ve­ge­i­vel 1972-ben, a szlo­vá­ki­ai ma­gyar iro­da­lom le­gen­dás Fe­ke­te szél c. no­vel­la­an­to­ló­gi­á­já­ban tűnt fel.

Ivan Štrpka versei

E-mail Nyomtatás

A NYELV­BE VE­TETT­SÉG ÉL­MÉ­NYÉ­NEK KÖL­TŐ­JE
Ivan Štrpka a kor­társ szlo­vák köl­té­szet hat­va­non va­la­me­lyest tú­li nem­ze­dé­ké­nek ki­ma­gas­ló je­len­tő­sé­gű kép­vi­se­lő­je, a Rom­bo­id cí­mű iro­dal­mi-kri­ti­kai lap fő­szer­kesz­tő­je. Pá­lya­kez­dé­se az 1960-as évek kö­ze­pé­re, a 20. szá­zad szlo­vák tár­sa­dal­mi és szel­le­mi-mű­vé­sze­ti éle­té­nek egyik leg­iz­gal­ma­sabb, leg­moz­gal­ma­sabb kor­szak­ára esik.

Köszöntjük a 80 éves Szőke Józsefet

E-mail Nyomtatás

Szerző: Duba Gyu­la/ Ha­tár men­ti tör­té­ne­lem Sző­ke Jó­zsef 80. szü­le­tés­nap­já­ra
Ba­rá­ti be­szél­ge­tés so­rán hal­lot­tam Sző­ke Jó­zsef­től egy ré­gi tör­té­ne­tet. Ka­masz­ko­rá­ban ap­já­val szán­ta­nak a ha­tár­ban, Nyitra kör­nyé­kén. A ha­tár szót más ér­te­lem­ben, szó sze­rint is kell ven­nünk, az ak­ko­ri szlo­vák–ma­gyar ál­lam­ha­tár men­tén tör­tént, Nyitranagykér me­ze­jén hú­zó­dott a ha­tár, ép­pen az ő föld­jük men­tén, a ba­ráz­dá­ju­kon.

Kozsár Zsuzsanna - Kvartett

E-mail Nyomtatás

„Lágy öled­be rin­gass el.”
(Trisztán)
Be­sü­tött a nap a ka­bin ab­la­kán, hu­nyo­rog­tam a fény­ben. Leg­szí­ve­seb­ben ma­rad­tam vol­na még ab­ban az édes, fé­lig ön­tu­dat­lan ál­la­pot­ban, ahogy mos­ta­ná­ban min­den haj­nal­ban, ka­rom­ban tart­va az al­vó Izol­dát, egyet­len sze­rel­me­met. Mert az volt: az egyet­len.

Grendel Lajos - Ma­gyar lí­ra és epi­ka a 20. szá­zad­ban (25)

E-mail Nyomtatás

Nagy Lász­ló (1925–1978) *
Nép­sze­rű­ség­ének te­tő­fo­kán, a hat­va­nas és a het­ve­nes évek­ben „né­pi-szür­re­a­lis­ta” köl­tő­ként aposzt­ro­fál­ták, ez a cím­ke azon­ban, már csak ho­má­lyos­sá­gá­nál fog­va is, fél­re­ér­té­sek­re ad­hat okot. Mert két­ség­te­len, hogy Nagy Lász­ló lí­rai be­szé­dé­nek egyik for­rás­vi­dék­ét a nép­köl­té­szet­ben lel­het­jük meg, ám köl­té­sze­te mes­­sze túl­nőtt a folk­lór vagy az Er­dé­lyi Jó­zsef és Sinka Ist­ván ne­vé­vel fém­jel­zett új­né­pi­es­ség ha­tá­ra­in.

Bodnár Éva versei

E-mail Nyomtatás

Egy gon­do­lat

Vál­la­i­don nem te­her a múlt,
De a jö­vő­be ve­tett hi­ted meg­fa­kult.
Ko­rom­sö­tét­nek lá­tod az eget:
A pusz­tu­lás itt van, meg­ér­ke­zett.
...ha en­ge­ded...

FRIED ISTVÁN - Egy el­múlt vi­lág em­lé­ke­ze­te

E-mail Nyomtatás

(Kér­dé­sek a Szepesség több­nyel­vű­sé­ge, kultúráltsága kö­rül)
„Ma­gya­rul több­nyi­re ki­fe­je­zet­ten szláv ki­ej­tés­sel be­szél­tek, (...) németül he­lyi nyelv­já­rá­su­kon fe­jez­ték ki ma­gu­kat, (...) szlo­vák­juk azon­ban egyi­ke volt a klas­­szi­kus szlo­vák nyelv­nek, ami­ként Nyu­gat-Szlo­vá­ki­á­ban és Mor­va­or­szág­ban be­szél­nek, erő­sen el­té­rő nyelv­já­rás, amely még a la­tin­ból és a fran­ci­á­ból köl­csön­zött sza­va­kat is tar­tal­ma­zott.

Sándor Zoltán - (Re)Akciók (nap­ló­jegy­zet)

E-mail Nyomtatás

Egy­ál­ta­lán nem kel­lett vol­na meg­szü­let­nem.Ez már több­ször is eszem­be ju­tott. Még gyak­rab­ban ki­mond­tam. Meg­gon­do­lat­la­nul. Leg­alább­is nem ITT, te­szem hoz­zá, ha úgy ér­zem, hall­ga­tó­tár­sa­mat mé­lyen meg­döb­ben­tet­te eme ki­je­len­té­sem. De még sen­ki­nek sem árul­tam el, hol van az a bi­zo­nyos OTT. Egy­sze­rű ok­nál fog­va: mert fo­gal­mam sincs ró­la. Még kel­lő bá­tor­sá­gom sincs hoz­zá, hogy el­tű­nőd­jem raj­ta. Fel­me­rül a kér­dés, va­jon mi­ért? Ha rá­jön­nék, el­in­dul­nék oda?

Illés Denisa versei

E-mail Nyomtatás

El­hagy­tak az ál­mok

El­hagy­tak már en­gem az ál­mok,
Ez­után a jó­zan úton já­rok.
Nem azért, mert így aka­rom vég­leg,
Csak azért, mert így hoz­ta az élet.

Markó Emil - Ké­sői nyár

E-mail Nyomtatás

Ked­ves Ba­rá­tom! Tu­dom, cso­dál­ko­zol, ahogy e so­rok alatt meg­pil­lan­tod a ne­ve­met – ugyan mit akar­ha­tok tő­led? Az is­ko­lá­ban jó paj­tá­sok vol­tunk, igaz, de érett­sé­gi után szét­so­dort ben­nün­ket az élet. A tíz­éves ta­lál­ko­zón­kon – en­nek is van már vagy nyolc-ki­lenc esz­ten­de­je – kis­sé fel­ele­ve­ní­tet­tük a ré­gi ba­rát­sá­got, meg is fo­gad­tuk egy­más­nak, hogy ezen­túl gyak­rab­ban ös­­sze­jö­vünk, de hát, mint az ilyen ese­tek­ben tör­tén­ni szo­kott, meg­ma­rad­tunk a pusz­ta ígé­re­tek­nél, s az­óta sem lát­tuk egy­mást.

Bodor Miklós László - Magasréti bi­ka

E-mail Nyomtatás

Pity­mal­lat
A haj­nal meg­je­len­tet­te ma­gát, a szél to­ho­nya köd­te­he­ne­ket haj­tott elő a völ­gyek­ből. Bé­ké­sen úsz­tak mind fel­jebb, a fá­rad­tan szür­kü­lő dom­bo­kon. Meg­áll­tam a ház ki­csiny tor­ná­cán. Hall­ga­tóz­tam.

A hegy­al­já­tól a pá­ri­zsi Ba­ko­nyig (Pomogáts Bé­la Cselényi Lász­ló cí­mű mo­nog­rá­fi­á­já­ról

E-mail Nyomtatás

Szerző: Mács Jó­zsef / Min­dig cso­dál­tam Pomogáts Bé­la iro­da­lom­tör­té­né­szi mun­ká­i­ban, köny­vek­ről írt re­cen­zi­ó­i­ban a kön­­nyed, szin­te már-már ol­vas­má­nyos stí­lust ugyan­úgy, ahogy Czine Mi­há­lyé­iban is. Ők ket­ten ar­ról győz­tek meg, hogy le­het egy­sze­rű­en, érthe-tően ír­ni olyan mű­vek­ről is, ame­lyek­nek az ol­va­sá­sa szá­muk­ra is ne­héz­sé­get okoz­hat.

A kul­tú­rák kö­zöt­ti kom­mu­ni­ká­ci­ó­ról - (Lőrincz Julianna Kultúrák párbeszéde című kötetéről)

E-mail Nyomtatás

Szerző: Er­dé­lyi Mar­git / Az utób­bi évek­ben szép szám­ban bő­vült a for­dí­tás/mű­for­dí­tás el­mé­le­ti és gya­kor­la­ti kér­dé­se­i­vel fog­lal­ko­zó szak­iro­da­lom. Ezt a fel­so­ra­koz­ta­tást gaz­da­gít­ja Lőrincz Ju­li­an­na Kul­tú­rák pár­be­szé­de cí­mű szak­köny­ve, amely a Pandora Köny­vek 10. kö­te­te­ként je­lent meg 2007-ben (Lí­ce­um Ki­adó, Eger).

Nézelődés az ablakból - Jegy­zet Ozsvald Ár­pád versfordításaihoz

E-mail Nyomtatás

Szerző: Tóth Lász­ló / Né­ze­lő­dés az ab­lak­ból. A vers­cím Michal Èerník cseh köl­tőé. De – kö­tet­cím­mé emel­ve – tö­ké­le­te­sen fe­di azt az al­ko­tói szán­dé­kot és al­ka­tot, mely Ozsvald Ár­pád mű­for­dí­tói élet­mű­ve mö­gött áll. A mű­for­dí­tás­ra ál­ta­lá­ban rá­il­lik a fen­ti alap­hely­zet: mint­egy ki­te­kint­ve ön­ma­gunk­ból, szem­ügy­re ves­­szük em­be­ri-tár­gyi kör­nye­ze­tün­ket, mint­egy ki­te­kint­ve nem­ze­ti iro­dal­munk­ból, kul­tú­ránk­ból, szem­be­sü­lünk mind­az­zal a szel­le­mi kör­nye­zet­tel, amit sze­münk-ér­tel­münk be­fog­hat, il­let­ve be­fog­ni ké­pes.

Vasy Géza - A lé­te­zés sokarcúsága / Mezey Ka­ta­lin költészetéről

E-mail Nyomtatás

Tallózó / A poszt­mo­dern el­mé­le­tek sze­rint egy mű lé­te­zé­sé­nek szem­pont­já­ból nem a szer­ző, ha­nem a be­fo­ga­dó a lé­nye­ges, s azok az in­for­má­ci­ók, ame­lyek ma­gá­ból a mű­ből szár­maz­nak. Eset­leg fel­té­te­lez­het­jük, hogy va­ló­ban ez len­ne az ide­á­lis ál­la­pot, kér­dés ma­rad azon­ban, hogy mi­ként vál­nak ér­tel­mez­he­tő­vé a mű­ben rej­lő információk, ha nincs kel­lő mér­té­kű ál­ta­lá­nos mű­velt­sé­günk.

Eseménynaptár - október

E-mail Nyomtatás

1953. X. 2-án halt meg Szép Ernő költő, író
1933. X. 3-án született Ján Beňo szlovák író
1933. X. 4-én született Sükösd Mihály író

Napló

E-mail Nyomtatás

Meghalt Barta Gyula festőművész
Szeptember 11-én, a pozsonyi ružinovi/rózsavölgyi kórházban 86 éves korában el-hunyt Barta Gyula festőművész, a hazai magyar képzőművészet kiemelkedő alakja.

You are here: