irodalmiszemle

  • Full Screen
  • Wide Screen
  • Narrow Screen
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

2008-09

Gál Sándor - Je­le­né­sek csend­je

E-mail Nyomtatás

1
az én szá­za­dom
ha­láára­da­tá­val
meg­emel­te a föld­ré­sze­ket

Fónod Zoltán - Öt­ven­ év...

E-mail Nyomtatás

„Ha az em­ber va­la­hol él, és er­re azért van esély, ak­kor nem mond­hat­ja: VA­LA­HOL SZÉP. Olyan len­ne ez, mint­ha azt mon­da­ná: A FE­LE­SÉ­GEM SZÉP… Sze­ren­csé­re ez nem gyak­ran jut az ész­be: az em­ber itt él, és nem tu­ris­ta. A tu­ris­ta át­ko­zott kö­te­les­sé­ge, és in­nét lát­szik a zül­lés mér­té­ke, a lel­ke­se­dés; én, ha aka­rok, fa­nya­log­ha­tok is…” – ír­ja Es­ter­házy Pé­ter.

Öllős Edit versei

E-mail Nyomtatás

Még­is, még­se
„...ez a bú­gó mor­mo­gás, e moz­gás
kell a ver­se­im­be né­kem,
Hogy el­mond­ja majd he­lyet­tem

Utak, út­ke­re­sé­sek (Be­szél­ge­tés Do­bos Lász­ló­val)

E-mail Nyomtatás

Ön­szor­ga­lom­ból in­dul­tam Kö­zép-Eu­ró­pa szin­te min­den iro­dal­mi fő­vá­ro­sá­ba, be­mu­tat­koz­ni, is­me­rő­sö­ket, ba­rá­to­kat, tá­mo­ga­tó­kat sze­rez­ni. Prá­ga, Pest, Moszk­va, Ki­jev, Le­nin­grád, Bu­ka­rest... La­pok so­rá­val kö­töt­tünk „iro­dal­mi egyez­ményt”: Plamen, Kor­társ, Slovenské poh¾ady, Tiszatáj, Al­föld, Poglady, Novij Mir, Híd...

Duba Gyu­la - 50 éves az Iro­dal­mi Szem­le

E-mail Nyomtatás

Ezer­ki­lenc­száz­hat­van­nyolc szep­tem­ber el­se­jé­től szer­kesz­tet­tem az Iro­dal­mi Szem­lét. Em­lék­szem az el­ső nap­ra, ami­kor fő­szer­kesz­tő­ként mun­ká­ba men­tem. Ka­pun­kon ki­lép­ve az ut­cán – ak­kor Fuèík ut­cá­nak hív­ták – szov­jet pán­cé­los két­él­tű jár­mű jött szem­be ve­lem, nagy gu­mi­ke­re­ke­in las­san gör­dült fe­lém, te­ré­ben acél­si­sa­kos lö­vé­szek ül­tek gép­pisz­tol­­lyal a ke­zük­ben. Én­rám – a já­ró­ke­lők­re – ügyet sem ve­tet­tek, ta­lán nem is lát­hat­tak, az eme­le­te­ket fi­gyel­ték.

Grendel La­jos - Két meg­hitt, kis­ szo­ba ...

E-mail Nyomtatás

Az Iro­dal­mi Szem­lét 1966 őszén kezd­tem vá­sá­rol­ni, ami­kor el­ső éves egye­te­mis­ta­ként Lé­vá­ról Po­zsony­ba ke­rül­tem. Fur­csa, át­me­ne­ti idő­sza­ka volt ez éle­tem­nek. Kép­lé­keny, csepp­fo­lyós, az em­ber ép­pen el­múlt ti­zen­nyolc éves, azt hi­szi, tud­ja, hogy mit akar, majd rá­jön, még­sem olyan biz­tos, hogy azt akar­ja, amit akar, hogy ta­lán va­la­mi mást akar, hogy még­sem akar ma­te­ma­ti­ka­ta­nár len­ni, pe­dig teg­nap még száz szá­za­lé­kig biz­tos volt a dol­gá­ban.

Tő­zsér Ár­pád.- Az Iro­dal­mi Szem­le fél év­szá­za­da – ne­vé­nek tük­ré­ben

E-mail Nyomtatás

Az Iro­dal­mi Szem­le és a Nyu­gat bár­mi né­ven ne­ve­zen­dő fel­té­te­le­zett kap­cso­la­ta ab­szurd, hisz 1958-ban, az Iro­dal­mi Szem­le in­du­lá­sa ide­jén a Nyu­gat már réges-rég iro­da­lom­tör­té­net (rá­adá­sul olyan iro­da­lom­tör­té­net, ame­lyet ak­ko­ri­ban nem­igen volt il­do­mos em­le­get­ni: de­ka­den­ciasza­ga volt), most, 2008-ban az em­lé­ke­ze­tünk még­is egy ka­lap­ba dob­ja a két fo­lyó­ira­tot: egyik­nek száz, má­sik­nak fél­száz éves ju­bi­le­u­má­ra em­lé­ke­zünk.

Koncsol Lász­ló - Nyolc az öt­ven­ből

E-mail Nyomtatás

Vis­­sza­te­kin­té­sem ku­sza és sze­mé­lyes lesz, fo­gó­zó­im nin­cse­nek hoz­zá, mert a lap ré­gi év­fo­lya­ma­it egész fo­lyó­irat­tá­ram­mal pár éve el­aján­dé­koz­tam fris­sen ala­pí­tott ko­má­ro­mi re­for­má­tus te­o­ló­gi­ánk könyv­tá­rá­nak. Ha jól em­lék­szem, har­minc­két fo­lyó­mé­ter­nyi szá­mot és kö­te­tet szál­lí­tott el az egy­ház furgonja, mert nem volt már szük­sé­gem rá­juk.

Ankét - He­lyünk Európában…

E-mail Nyomtatás

An­ké­tunk­ban az aláb­bi sze­mé­lyi­sé­gek vé­le­mé­nyét ol­vas­hat­ják:
CSÁKY PÁL  író, a Ma­gyar Ko­a­lí­ció Párt­já­nak el­nö­ke, a Szlo­vák Par­la­ment kép­vi­se­lő­je; DUBA GYU­LA Jó­zsef At­ti­la-dí­jas író; GÁL SÁN­DOR Jó­zsef At­ti­la-dí­jas író; GÖRÖMBEI  AND­RÁS Jó­zsef At­ti­la- és Cso­ko­nai-dí­jas irodalomtörténész, a tu­do­má­nyok dok­to­ra, egye­te­mi ta­nár; LO­VÁSZ AT­TI­LA  új­ság­író, a Ma­gyar Rá­dió re­gi­o­ná­lis adá­sa­inak a ve­ze­tője; POMOGÁTS BÉ­LA az MTA doktora, Szé­che­nyi­-dí­jas iro­da­lom­tu­dós, az Anya­nyel­vi Konferencia el­nö­ke.

Pomogáts Béla - Ha­za­té­rő iro­da­lom

E-mail Nyomtatás

(El­hang­zott a Tu­do­mány­kö­zi pár­be­széd az ame­ri­kai ma­gya­rok­ról cí­mű  bu­da­pes­ti kon­fe­ren­ci­án, 2008. jú­ni­us 26-án)
Má­ra: kö­zel két év­ti­zed­del azu­tán, hogy a párt­ál­la­mi rend­szer meg­bu­kott, nincs ér­tel­me „emig­ráns iro­da­lom­ról” be­szél­ni, leg­fel­jebb múlt időben. Má­ra nem lé­te­zik nyu­ga­ti ma­gyar emig­rá­ció, leg­fel­jebb (tar­tó­san vagy át­me­ne­ti­leg) a nyu­ga­ti vi­lág­ban élő és te­vé­keny­ke­dő ma­gya­rok van­nak.

Kopasz Katalin versei

E-mail Nyomtatás

pár­be­széd
csukd be sze­med hogy lát­hasd azt a vi­lá­got mely tá­vol­ról kö­ze­lít fe­léd
ál­ta­lam kap lét­ér­vényt mert tör­té­ne­tét én for­máz­tam
kö­ze­pé­ről – hal­lod – egy gyer­me­ki hang ki­ált
me­lyet a fel­nőtt mo­dor meg­szo­kás­ból nyu­go­vó­ra küld s el­csi­tít:

Szalay Zoltán - Fű­rész­por

E-mail Nyomtatás

Gon­dol­ko­dás nél­kül ira­mo­dott az ál­lat után; macs­ka le­he­tett, de nem lát­ta tisz­tán, csak ezüs­tö­sen csil­lám­ló sző­re je­lent meg előt­te, majd el is tűnt a szűk­nek tű­nő kis ha­sa­dék­ban, mely­ről azon­ban ki­de­rült, nem an­­nyi­ra szűk, hogy ő ne fér­ne át raj­ta.

Gyüre Lajos versei

E-mail Nyomtatás

A ha­jad
A ha­jad, a sze­med, a szád,
a bo­kád, a com­bod íve –
mondd mi ve­zet min­dig vis­­sza
hoz­zá?!

Egy nyel­vész és nyelv­mű­ve­lő (csen­des) di­csé­re­te

E-mail Nyomtatás

Kö­szönt­jük Ja­kab Ist­vánt 80. szü­le­tés­nap­ján
Ja­kab Ist­ván, a po­zso­nyi Comenius Egye­tem Ma­gyar Nyelv és Iro­da­lom Tan­szék­ének nyu­gal­ma­zott do­cen­se 2008. szep­tem­ber 29-én töl­ti be nyolc­va­na­dik élet­év­ét. Mi­e­lőtt az ün­ne­pelt ed­di­gi – a ma­gyar nyelv­tu­do­mány s a szlo­vá­ki­ai ma­gyar tu­do­má­nyos­ság szem­pont­já­ból ki­emel­ke­dő – mun­kás­sá­gá­nak, több év­ti­ze­des tu­do­má­nyos és ok­ta­tó te­vé­keny­sé­gé­nek mél­ta­tá­sá­ra vál­lal­koz­nék, en­ged­tes­sék meg, hogy volt ta­nít­vá­nya­ként fel­idéz­zek egy ve­le kap­cso­la­tos, meg­ha­tá­ro­zó em­lék­ké­pet.

Duba Gyula - A Büdösvíz pat­ká­nya

E-mail Nyomtatás

(Rész­let Duba Gyu­la Va­la­mi el­múlt – Erni gye­rek­ko­ra cí­mű ké­szü­lő re­gé­nyé­ből)
A Gyar­mat ha­tá­rát egy­kor vi­zek ural­ták és az em­be­rek al­kal­maz­kod­tak hoz­zá­juk, sze­szé­lye­i­ket meg­szok­ták, be­le­nyu­god­tak ki­szá­mít­ha­tat­lan­sá­guk­ba. Nem lá­zad­tak el­le­nük, in­kább igye­kez­tek ki­hasz­nál­ni őket, hó­bor­tos­sá­guk­ból is hasz­not húz­tak. Nem is vol­tak ezek nagy vi­zek.

Alabán Fe­renc - Az ér­té­kek pers­pek­tí­vá­ja

E-mail Nyomtatás

(Szem­pont­ok a kö­zép-eu­ró­pai ré­gió in­teg­rá­ci­ó­já­nak és vál­to­zó iro­dal­mi kom­mu­ni­ká­ci­ó­já­nak ér­tel­me­zé­sé­hez )
A kö­zép-eu­ró­pai iro­dal­mi in­teg­rá­ci­ós tö­rek­vé­sek alap­ja
A kö­zép-eu­ró­pai ré­gió in­teg­rá­ci­ó­já­nak, il­let­ve a ve­le já­ró egész tér­ség regiona-lizációjának egyik leg­fon­to­sabb ha­tó­ere­je a kul­tú­ra, amely a nem­ze­ti iden­ti­tás meg­ha­tá­ro­zó ele­me és a rend­sze­res érint­ke­zés és együtt­mű­kö­dés te­rü­le­te, hor­do­zó­ja.

Né­meth Zol­tán - Nyel­vi in­ter­ak­ci­ók a kor­társ ma­gyar iro­da­lom­ban

E-mail Nyomtatás

Ta­lán nem szo­rul kü­lö­nö­sebb bi­zo­nyí­tás­ra az a meg­ál­la­pí­tás, hogy a kor­társ ma­gyar iro­da­lom­nak több nyel­ve van, amely nyel­vek gyak­ran szin­te pár­be­széd­be sem ál­lít­ha­tók egy­más­sal.

Csehy Zoltán - Ne­künk nyolc?

E-mail Nyomtatás

(Fi­a­tal szlo­vá­ki­ai ma­gyar köl­tők – öt­ven év táv­la­tá­ból)
„És mért nem je­len­ti ki Czine Mi­hály ta­nár úr, hogy én jó köl­tő va­gyok?” (Zs. Nagy La­jos)
Csel­len­gé­sek vi­rá­gos ré­te­ken
Az an­to­ló­gia szó, mint köz­tu­dott, vi­rág­sze­dést je­lent: az iro­da­lom e me­ta­fo­ra­rend­szer­ben nyil­ván egy ha­tal­mas, el­len­őriz­he­tet­le­nül bur­ján­zó rét, a több­szer­zős könyv pe­dig a sze­lek­ció ré­vén be­gyűj­tött vi­rá­gok el­ren­de­zett együt­te­se.

Polgár Anikó versei

E-mail Nyomtatás

Aiginai képeslap
Zsíros máz ragadt az antik
oszlopokra. Apollón berke

Ilyen­nek lát­ták a ne­gyed­szá­za­dos Iro­dal­mi Szem­lét

E-mail Nyomtatás

(Gon­do­la­tok, vil­la­ná­sok az év­for­du­ló al­kal­má­ból)
Tő­zsér Ár­pád
Az Iro­dal­mi Szem­le in­du­lá­sa vé­let­le­nül (vagy ta­lán nem is an­­nyi­ra vé­let­le­nül, hisz az „inf­rast­ruk­tú­ra” tör­té­né­sei min­dig fel­té­te­le­zik egy­mást!) egy­be­esett a mi iro­dal­mi in­du­lá­sunk­kal, a harmadvirágzás „má­so­dik nem­ze­dé­ké­nek” je­lent­ke­zé­sé­vel: 1958-ban in­dult a Szem­le, s 1958-ban je­lent meg a „Nyol­cak” em­lé­ke­ze­tes an­to­ló­gi­á­ja is.

Fábry Zol­tán - „Ide­je már bi­zony”

E-mail Nyomtatás

Be­te­gen, fél­gőz­zel nem tu­dom az in­du­lás pil­la­na­tá­ra mon­da­ni­va­ló­im úgy ös­­sze­ál­lí­ta­ni, ahogy a hely­zet igé­nye meg­kö­ve­te­li, de épp ez te­szi le­he­tő­vé, hogy az ün­ne­pi kö­szön­tő szó­vi­rá­gai he­lyett azt mond­jam el, ami szür­kébb, re­á­li­sabb és szük­sé­ge­sebb: e fo­lyó­irat lé­té­nek és nem­lét­ének ham­le­ti mo­no­lóg­ját.

Tő­zsér Ár­pád - Fér­fi­kor, így jöjj!

E-mail Nyomtatás

Így le­he­tek csak
erős a baj­ra –
ci­ga­ret­tá­ra:
gyujtok a dal­ra.
Föl­di bajt ol­dó
tűz­pi­ros dal­ra.

Do­bos Lász­ló - El­in­dul­tunk

E-mail Nyomtatás

Ők szerkesztették az Irodalmi Szemlét
El­in­dul­tunk. Írók, köl­tők, kri­ti­ku­sok, iro­dal­mun­kat sze­re­tő és fél­tő egy­sze­rű ol­va­sók szá­zai öröm­mel vet­ték ke­zük­be az Iro­dal­mi Szem­le el­ső szá­mát. Az olvasónak meg­le­pe­tést, az író­nak ün­ne­pet je­len­tett a lap meg­je­le­né­se. Ün­ne­pet – ha­rang­zú­gás, ün­ne­pi be­széd, vi­rág­dísz nél­kül. Aka­rás­sal, tü­re­lem­mel ér­lelt gyü­möl­csöt: a harmadvirágzás iro­dal­mi víz­vá­lasz­tó­ját.

Eseménynaptár - szeptember

E-mail Nyomtatás

1973. IX. 2-án halt meg John Ronald Reuel Tolkien író
1813. IX. 3-án született báró Eötvös József író, az 1848-as első felelős
minisztérium vallás- és közoktatásügyi minisztere
1886. IX. 3-án halt meg Ivan Szergejevics Turgenyev orosz író

Napló

E-mail Nyomtatás

Átadták a legmagasabb állami kitüntetéseket
Átadták az állami kitüntetéseket augusztus 20-a alkalmából. Az ünnepségen jelen volt a köztársasági elnök, a miniszterelnök és az Országgyűlés elnöke.

You are here: