irodalmiszemle

  • Full Screen
  • Wide Screen
  • Narrow Screen
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

2009-09

Angyal Sándor - A szivárvány színei

E-mail Nyomtatás
Éppen előbújtak a nap első sugarai, amikor a fiú kilépett a lépcsőház ajtaján és elindult a járdán. Még nem tudta, hogy merre is megy, egyre csak azon járt az esze, hogy most mennyire boldog és mennyire szerencsésnek mondhatja magát. Szinte sugárzott az örömtől és alig várta, hogy megoszthassa a legjobb barátaival az elmúlt éjszaka élményeit. Úgy érezte, hogy repülni tudna a boldogságtól, hogy ez volt élete legeslegjobb éjszakája, és olyan nincs, hogy ezt bármilyen más éjszaka felülmúlja.

Magyar líra és epika a 20. században (34)

E-mail Nyomtatás
A prózafordulat regényei
Nádas Péter (1942). Pályakezdése egybeesik annak a késő modern írónemzedéknek a színre lépésével, amely a hatvanas évek második felében és a hetvenes évek elején, részben Salingernek és a beatnemzedék íróinak hatására, szakítani látszott a magyar prózának mind a népi-realista, mind a nyugatos hagyományával.

Béres Csilla: Zivatartól megriadt gyermek – olaj

E-mail Nyomtatás
       zöld legyek a beton fölött
        por és hamu meg málnaszag
        és buborékok a napsütésben
        álmodban folyton lent maradsz

Pomogáts Béla - A magyar nyelv helye a mai magyarság életében…

E-mail Nyomtatás
„S szebb arcot ölt e föld kies határa…”
A magyar nyelv múltja, jelene és jövője egyszersmind a magyarság múltja, jelene és jövője: egy történelmi nemzet és egy kultúra jövője, amely, hitünk szerint, alkotórésze annak a kulturális közösségnek, amelyet Európaként ismerünk. Akik a történelem során nem egy alkalommal, nem éppen indokolatlanul, veszélyeztetettnek látták a magyar nép sorsát, rendre a magyar nyelv fennmaradásának esélyeivel is küszködtek.

Fried István - . „Szlovákiai magyar SZÉPirodalom”

E-mail Nyomtatás
s felismeréssé érik a sejtenilehetés
szavak voltak a porba hulló testek,
a szavak porában hulla tesped,

Markó Bél a- Nyelvtörvény és környéke, avagy: a nemzetállam visszavág

E-mail Nyomtatás
A ma már jóban-rosszban távolinak tetsző ötvenes években, gyermekkoromban Romániában, a Magyar Autonóm Tartományban, Kéz­di­vá­sár­helyen a cégtáb-lákról tanultam meg olvasni magyarul. Ma is tudom, hol volt a főtéren az „élelmi-szer”, a „vasudvar”, a „könyv”, a „gyógyszertár”. Két évtizeddel később, a hetvenes években, ugyancsak Romániában, az akkor már régóta megszüntetett Magyar Autonóm Tartomány székváro­sá­ban, Marosvásárhelyen az én gyermekeim cégtábláról, utcanévről, nyilvános feliratról kizárólag csak románul silabizálhatták a szavakat, viszonylag rövid idő alatt a magyar nyelv gyakorlatilag teljesen eltűnt a közéletből, legfennebb valamelyik isten háta mögötti faluban bukkant elő a hulló vakolat vagy a lepattogzó festék alól egy-két ékezetes betű.

Mázsár László - Kozmikussá nőtt

E-mail Nyomtatás
        Megnézném még egyszer,
        ahogy fésülöd hajad.
        Figyelném csak némán
        amint fésûd nyomán
        barázdák rendezik helyére
        éjfekete fürtjeid.

Polgár Anikó - Középkori latin költők

E-mail Nyomtatás
Ambrosius, Szent Ambrus (340 k. –397): egyházatya, himnuszköltő. Mediolanum (Milano) püspöke volt, az arianizmus és a pogányság ellen küzdött. Művei között vannak prédikációk, szentírás-magyarázatok, misztikus elmélkedések a teremtésről, dogmatikus értekezések, etikai tanulmányok, alkalmi beszédek és leve-lek. De officiis ministrorum (Az egyháziak kötelességeiről) című műve a papi etikáról szól, s Cicerónak a De officiis (A kötelességekről) című művére támaszkodik.

Csehy Zoltán - A kötéltáncos átváltozásai

E-mail Nyomtatás
(A nyelvfilozófia és a költészet megújítása Tóth László költészetében )
A költészetértelmezésekben mindig is kiemelt szerepet kapott az átváltozás jelensége. Az átváltozás nemcsak alaki metamorfózis (nemcsak a morphé átalakulása), hanem egy speciális létcsere is, átjárás két identitás közt, melyek többé-kevésbé kölcsönösen elfelejtik és elfedik egymást, ám mindig marad némi gyanú, mely a status quót valamiféle folyamatba illeszkedőnek sejti. Különben nem létezhetne mitológia, misztérium, vagy például a lélekvándorlási tanokat is mellőznünk kéne.

Duba Gyula - Tóth László köszöntése 60. születésnapján

E-mail Nyomtatás

„…az új életérzés birtokában”
Ha olyan fogalmat keresek, amely mintegy reflektorként fényt villant a költő életművére,  egyben munkája értelmét, egyénisége lényegét felfedi, leginkább az idő fogalma kínálkozik. A történelmi idő, irodalmunk életideje, amely mindnyájunkat megragadott egykor, és azóta is a markában tart. Dobosék és Tőzsérék nemzedékei után Tóth Lászlónak a harmadik generációban adott helyet.

Merényi Krisztián - Margit-bróker

E-mail Nyomtatás
Felépítette cégét. Ingatlan, hitel, biztosítás, jöhet minden, ami épp megy, és amire van kereslet. A tanárkodás és a művelődésszervezés nem hozott sokat a konyhára, váltani kellett, méghozzá idejében. Fűt-fát beszervezett munkatársnak. Aztán dőlt a lé. Margit megteremtette függetlenségét. Csapatában öt állandó tag, és vagy ugyanannyi tiszavirág-életű üzletkötő. A pinceirodában hetente gyűlnek össze. Szükséges a frissítés, mindig akad új termék, az aktuális gondok megbeszélésére is remek lehetőség.

Egerpataki Ernő - Csend a semmiben…

E-mail Nyomtatás
Elhangzott minden hang
            a vizek felett
            A partra vetett
            megbolydult csónakok
            megpihentek

Gál Sándor - Feljegyzések elmenőben… (2)

E-mail Nyomtatás
Van, amikor sok minden  összesűrűsödik az emberben, s nincs semmi olyan belső kiválasztási szerkezet, amely rangsorolná, hogy az összesűrűsödött élményekből mi  fontosabb. A megőrzendő vagy a hátrébb sorolandó. Most az elmúlt – három kihagyott – napot kellene elhelyezni ide, de az a háromszor huszonnégy óra oly módon lett egyetlen tömbbé, hogy meg se kísérlem háromfelé törni.

Csőke Dénes versei

E-mail Nyomtatás
Percepció
Felhangok J. A.-ra
        Az én még én sem egészen,
        megrémít idegenségem,
        s fogaim között a tér,
        mint csikorgó homok,
        egészen csontomig ér,

Elmosódott torzulások (Krusovszky Dénes Elromlani milyen című kötetéről)

E-mail Nyomtatás
Könyvről könyvre - Szalay Zoltán írása
Egyszerű elemekből, könnyedén építkezik Krusovszky Dénes az idei könyvhétre megjelent Elromlani milyen című verseskötetében, az eredmény azonban mégis összetett és kellőképpen súlyos. Hogy ne legyen túlsúlyos, azaz megmaradjon a szükséges arányokon belül, arról a némiképp romlott, elhasznált, szikár, fáradt nyelv lezser, ám minden drámaiságtól korántsem mentes zörgése-kattogása gondoskodik, illetve az a gyakran szürrealizmusba vagy éppen groteszkbe hajló asz-szociációs rendszer, amely könnyen felismerhetővé teszi a Krusovszky-verseket.

Szavak a borostyánkőben - (Győrffy Ákos Nem mozdul című kötetéről)

E-mail Nyomtatás
Könyvről könyvre - Szalay Zoltán írása
„Miközben mindennapi életünkben a szavakat használjuk, elfeledkezünk arról, hogy azok ősi, öröklétű történetek fragmentumai, és mi, barbárok módjára, istenszobrok cserepeiből építünk hajlékot magunknak” – írja Bruno Schulz A valóság mitizálása című esszéjében, hozzátéve, hogy a szó és az értelem régi kötelékeinek feltárását, a szónak „az anyasejthez való vonzódását, állandóan visszatérő vágyakozását, őshazája iránti sóvárgását nevezzük költészetnek”.

Angyal László - Az irodalmi névadás - Krúdy Gyula Asszonyságok díja című regényében

E-mail Nyomtatás
Krúdy Gyula stílusával az utóbbi időben többen, többféle szempontból is foglalkoztak (Herczeg Gyula, Kemény Gábor, Szemere Gyula, Kovalovszky Miklós, J. Soltész Katalin). Alábbi dolgozatomban egy regény keresztmetszetében mutatom be a névadás attitűdjeit, atmoszférateremtő szerepét. Választásomban az játszott közre, hogy egy kevésbé ismert Krúdy-regény névvilágát mutassam be a szélesebb olvasóközönség számára.

Szalay Adrianna - Radnóti Miklós költészetéről

E-mail Nyomtatás

„Az ember haláláig egy művön dolgozik. A megjelenő könyvek részei az oeuvrenek, az életműnek” – írja Radnóti a Naplójában,1egy nagy keretbe foglalva útját a bukolikus romantikától a költői realizmusig.

Hudák Katalin versei

E-mail Nyomtatás
készülődés felejtésre
        elhalt egy újabb nap előlem,
        fura pára vesz körül, amit maga után hagyott.
        testemről lemosom az emberszagot,

Eseménynaptár - szeptember

E-mail Nyomtatás
1924. IX. 1-jén született Petrőci Bálint író
1979. IX. 4-én hunyt el Öveges József Kossuth-díjas fizikus,
        egyetemi tanár
1989. IX. 4-én hunyt el Georges Simenon belga író

Napló

E-mail Nyomtatás
37. Tokaji Írótábor - Élő nyelv, élő irodalom – Hagyomány és kihívások címmel augusztus 12-én kezdődött és 14-ig tartott  a 37. Tokaji Írótábor, amelynek résztvevői Kazinczy Ferencről is meg-emlékeztek. Mintegy kétszáz szakmai érdeklődő: írók, költők, esztéták,  irodalomtörténészek vettek  részt augusztus 12. és 14. között a 37. Tokaji Írótáborban.

Gál Sándor - A rák évada

E-mail Nyomtatás
1
nem a hiány
és nem is az üresség
hanem az ismeretlen
vagy inkább a fölfoghatatlan
You are here: