irodalmiszemle

  • Full Screen
  • Wide Screen
  • Narrow Screen
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

2010-04

Gál Sándor - Jégzajlás láza

E-mail Nyomtatás
                       „A test tudata elvész,
                        és csak a tér tudata marad.”
                                               (H. Spenzer)

        egyre kevesebben
        a még láthatón innen

A forradalmakról és a lélekről … - Beszélgetés Tőzsér Árpáddal.

E-mail Nyomtatás
Március idusa - A kérdező: Szemet Edit.
Köszöntöm a stúdiónkban Tőzsér Árpád Kossuth-díjas költőt, irodalomtörténészt, irodalomkritikust, szerkesztőt, műfordítót és egyetemi oktatót: Jó napot kívánok. Köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat egy beszélgetésre a mai jeles napon, 2010. március 15-én. Engedje meg, hogy egykori tanítványaként tanár úrnak szólítsam.

Gyüre Lajos - Rekviem (In memoriam Czine Mihály)

E-mail Nyomtatás
        Mert te voltál és vagy a hűség,
        diadalmas szívtáj-rezdülés,
        fároszi torony és messzi ég,
        elbitangolt kaszapendülés,  

Grendel Lapos - Négy hét az élet… (Regényrészlet)

E-mail Nyomtatás
„Neked sosem voltak álmaid?” – kérdezte egyszer Dani, sok évvel a forrada-lom után, amely nemcsak a megváltoztathatatlannak hitt régi világot forgatta föl fenekestül, hanem a magánéletüket is. Ez utóbbit nem közvetlenül és azonnal, ha-nem lassan, alattomosan és láthatatlanul, ahogy az ember testébe fészkelődött vírus kezd el szaporodni és terjeszkedni a testnedvekkel.

Kulcsár Ferenc - Hazáról, nacionalizmusról, kultúráról

E-mail Nyomtatás
Az elmúlt évek és hónapok történései arra ösztönöznek, hogy ismét visszatérjek a bársonyos forradalom utáni hónapokban, években született jegyzeteimhez, s kifejtsem, mit is gondolok nacionalizmusról, intoleranciáról, elvakultságról, szolgalelkűségről, illetve kultúráról, szabadságról, hazáról.

Duba Gyula - Szégyen (2) (Részlet a rövidesen megjelenő regényből)

E-mail Nyomtatás
 (11)  Hét óra után ébredt és mindenre emlékezett. A reggeli álmok szeszélyes logikával bírnak, de hogyan vihetik sosem látott vidékekre az embert? Vagy talán járt már ott egyszer, de elfelejtette? Mintha ilyen álmok az elmúlt idő eszközei, mintegy árnyképei lennének.

FRIED ISTVÁN - Imagológia – komparatisztika

E-mail Nyomtatás
Az  irodalom és irodalomtudomány között mindig is létezett feszültség lénye-gében onnan adódott, hogy valójában egzakt válaszok nemigen adhatók alapvető kérdésekre: mi az irodalom? Mi az irodalomtudomány tárgya? Illetőleg: miben kompetens az irodalomtudomány?

Jakab István - A jelzős szerkezetek összevonásának törvényszerűségei

E-mail Nyomtatás
(Székfoglaló előadás a Kazinczy Ferenc Társaságban)
Elöljáróban annyit, hogy elsősorban magyartanárnak éreztem mindig ma-gam, s csupán másodsorban kutató nyelvésznek. Rendszerint akkor vállaltam az utóbbi szerepet, amikor azért nem értettek meg egyetemi hallgatóim valamilyen nyelvi jelenséget, mert a nyelvészeti szakirodalom hiányosan vagy helytelenül fej-tette ki a szóban forgó témát. Ilyenkor kénytelen voltam „átvedleni” kutató nyel-vésszé, hogy érthetővé tegyem számukra a tananyagot.

Palágyi László versei

E-mail Nyomtatás
így fönnakadva

        magunkat osztjuk meg valaki mással
        mert kettészelnek a kimondott szavak

Hradil Mária versei

E-mail Nyomtatás
Mondd…

Bolygód egén
Csillag
Nem lehettem.

Czapáry Veronika - Félénk

E-mail Nyomtatás
Mi, akik félénkségből és vágyból összetevődtünk valahogy,
magunkat csak nem hagyhatjuk a sárban,

Aich Péter - Cilike

E-mail Nyomtatás
A színpadon állt, a zongorista épp leütötte a fölvezető akkordot a következő versszakhoz, s akkor folytatni kellett volna. A terem félhomályában kevés látszott, csak a színpadra meredt néhány lámpa, amikor hirtelen vakító ragyogásba öltözött minden körülötte: egy elromlott fényszóró váratlanul meggondolta magát és kigyulladt, úgy tűnt, most a világ összes lámpája a szemébe világít, s ez menthetetlenül mindörökké elvakítja. Nem sokat látni a teremből, azt előre megmondták, legföljebb a fejeket, de ne azokra figyelj, te csak énekelj, és kész.

„…a kritikus, mint epigrammaköltő…” (Cselényi László A kezdet s az egész című kötetéről)

E-mail Nyomtatás
Könyvről könyvre - írta Csehy Zoltán
A Hérakleitoszt megidéző A kezdet és az egész című kötet több szempontból is kuriózum Cselényi László életpályáján: részint azért, mert Cselényi eddigi jelentős kötetei mindig határozott – véleményem szerint elsősorban zenei fogantatású – kompozíciós stratégiák mentén szerveződtek hangzáskomplexumokká, geometriailag is tagolt szöveghalmazokká (az Elvetélt szivárvány pl. elsősorban Stockhausen Stimmung című zeneműve alapján értelmeződik egészként,

Fényben és árnyékban (Németh Zoltán Penge című kötetéről)

E-mail Nyomtatás
Könyről könyvre - írta Csehy Zoltán
„Kicsi vagyok még / ha kell bilire állok / hogy elérjem a lányt / hogy megpuszilhassam / azt akit kijelölt nékem / múzsámul / az Isten” – vetette papírra  e kor-szakos sorokat egy szlovákiai magyar költő 2004-ben. Aligha létezik irodalomértő ember, aki e sorok elolvasása után (ha nem puszta mazochizmusból, vagy a dilettantizmus olykor hatványozottan létező szelíd bája iránti olthatatlan vágytól fűtve) nem dobja sutba a fenti „verset” tartalmazó kötetet.

A történelmi Felvidék (Popély Gyula Felvidék 1914–1920 című kötetéről)

E-mail Nyomtatás
Könyvről könyvre - írta Raffay Ernő
Popély Gyula történészprofesszor, a budapesti Károli Gáspár Református Egyetem tanára az elmúlt években több könyvet írt a felvidéki magyarokról, elsősorban az oktatásügy helyzetéről. Most azonban a Felvidékkel kapcsolatban a legfontosabb kérdésről, e terület csehek általi megszállásáról és a megszállásért végzett cseh tevékenységről írta meg fenti című nagymonográfiáját. A 440 oldalas könyvet a Magyar Napló Kiadó adta ki 2010-ben,Rosonczy Ildikó szerkesztésében.

Erdélyi Géza Halk és szelíd hang című kötetéről

E-mail Nyomtatás
Könyvről könyvre - írta  Kulcsár Ferenc
Élet és világosság  - A megvilágosodás a lélek természete
Miután elolvastam Erdélyi Géza Halk és szelíd hang című könyvét, s becsuk-ván magam elé tettem, egykori esszémnek egy mondata jutott eszembe: Az ember ki van nyitva, mint Isten könyve, s éppúgy örökre becsukhatatlan, mint emez.

Drámák és elméletek (Bécsy Tamás Drámák és elemzések című kötetéről)

E-mail Nyomtatás
Könyvről könyvre - írta: Erdélyi Margit - Bécsy Tamás Drámák és elméletek című  tanulmánykötete több tekintetben is szintézisnek  nevezhető. A szerző ezúttal is elsősorban ontológiai szempontú vizsgálódás által összegzi a fundamentális drámatörténéseket. Egészen az ókori drámáig és drámaelméletig visszatekintve indokolja és vizsgálja meg azokat a műnemi, műfaji összefüggéseket, amelyek a drámát definiálják, leválasztva nem csupán az irodalmi műnemekről: a líráról és az epikáról, hanem világosan elkü-lönítve a színházművészet, illetve -tudomány jelrendszerétől is.

Eseménynaptár

E-mail Nyomtatás
Április
1805. IV. 2-án született Hans Christian Andersen dán meseíró
1840. IV. 2-án született Émile Zola francia író
1490. IV. 6-án hunyt el Hunyadi Mátyás

Napló

E-mail Nyomtatás
Átadták a Kossuth- és Széchenyi-díjakat
Március 15-én a Magyar Köztársaság elnöke átadta a Kossuth- és Széchenyi-díjakat. Kovács András Ferenc, Lengyel Péter, Rakovszky Zsuzsa, illetve dr. Bojtár Endre, Pór Péter és dr. Ungvári Tamás részesült a magas kitüntetésekben. A Magyar Köztársaság elnöke - a miniszterelnök előterjesztésére - nemzeti ünnepünk, március 15-e és az 1848–1849-es forradalom és szabadságharc kezdetének, a modern parlamentáris Magyarország megszületésének napja alkalmából ítélte oda a kitüntetéseket.

Hogya György - Tévelygéseim (2)

E-mail Nyomtatás
A fülkéből kitekintve egyszerre látom az odakint húzódó sínpárok csillogó csíkjait, valamint az ablaküvegről visszaverődő ábrázatomat, fénylő homlokomat Hirtelen megtelik a fülke, egyszerre hárman is belépnek, amitől azonnal zsúfoltnak tűnik a hely. Aggályokkal vegyes kíváncsisággal szemlélem őket. Eleinte tanácstalanul nézegetnek, keresik a helyüket, majd hirtelen mozdulattal a csomagokat fellendítik a csomagtartóba, a kézitáskákat pedig óvatosan az ülésre helyezik.
You are here: