irodalmiszemle

  • Full Screen
  • Wide Screen
  • Narrow Screen
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

2011-04

Mészáros András Egy megkésett kazuista irodalmi naplója címszavakban

E-mail Nyomtatás
Bábu. A bábu az általános felfogás szerint valamilyen emberi alakot formázó játék. Vagyis a helyettesítés, a szerepjátszás szabja meg a bábu-lét lényegét. Ahogyan ez megvan minden kultúrában a gyermekek babáinál, a sakkban a sakkfigurák esetében vagy pedig a tekebábuknál is.

Hogy írjuk le azt a szót, hogy hiteles? / Hizsnyan Géza és Koltai Tamás színházi köteteiről

E-mail Nyomtatás
Egyszerre írni két színikritika-gyűjteményről nem biztonságos. Leginkább azért, mert előbb-utóbb összehasonlítgatásokba kezd az ember. Persze, egyrészt nem alaptalanul, hisz az összehasonlítandók egy karámból kerülnek ki. Akkor van baj, ha nem tudatosítjuk, hogy – mint sajnálatos módon az életben és művészetben általában – nincsenek általános szabályok; több út lehet egyszerre, egy időben üdvözítő. Szabály híján azonban kell, hogy legyen egy általános néző-, avagy kiindulási pont. Ez azonban művészeten kívüli, mert túlmutat rajta. Mondjuk eszmének. 

Szászi Zoltán versei

E-mail Nyomtatás
Ady-oltár(-szerű)

        a sétányra autók is bejárnak
        hát ilyen az örök béke
        koszorú olcsón is van
        pár száz vagy ezer forintért
        lehet vinni tessék itt az ökölnyi krizantém
        virág

Gál Sándor versei

E-mail Nyomtatás
A látás

örök kételkedőként tudom
s bizony mondom néktek
volt az első
aki megértette
hogy szenvedni annyi
mint élni
és szabadnak lenni

Gyüre Lajos: Repedések

E-mail Nyomtatás

„…A Danaidákban ötven női nemiszervet
                                                                                     sorol fel és jellemez”
                                                                                               (Németh Zoltán)
                                                                                                                                                                                                                                                              

Csonttá dermedő szobor áll a hidegben,
enged, roppan a kő, szűk repedéseiben
halmozódik a hólé, és a fagy generális

Petőcz András: Másnap Feljegyzések a háborúból (Regényrészlet)

E-mail Nyomtatás
Orchies városába küldöm

Olyan volt ez, mintha csak kopogtam volna,
röviden, négyszer, balsorsomnak ajtaján.
Camus

Atyámfiai előtt idegenné lettem,
és anyám fiai előtt jövevénnyé.
69. zsoltár

Oláh János versei

E-mail Nyomtatás
Hársak alja

    Égettbor ízű hársak
    szélhangon zsolozsmáznak.
    Hallgatom, s minden elhagy,
    mondják, talán nem is vagy.
    Ittlétem fáj a voltban,
    a semmiig hajoltam.

Kulcsár Ferenc Gyöngyök és göröngyök (9) (Napló)

E-mail Nyomtatás
Hodossy Gyula ötvenéves volt a minap. Az egyetlen példányban megjelent, kedves ajándékként neki szánt szép kiadványban elmondtam, ha „liliumaurumságunk” közös ezer öröméről és százezer gondjáról, az együtt „végigharcolt” húsz évről naplót vezettem volna, akkor most egy izgalmas, boldogító-vérverejtékes „regényt” tehetnék le az asztalra; egy olyan munkát, amely alatt megreccsennének a képzeletbeli asztal lábai.

Gál Éva / Kisebbségi ideológiák és magatartásmodellek a határon túli magyar közösségekben I.*

E-mail Nyomtatás
Kisebbségi ideológiák

Az első világháborút követő béketárgyalások Európa új földrajzi felosztását hozták magukkal. Az Osztrák–Magyar Monarchia széthullott, utódállamok jöttek létre (Csehszlovákia, Jugoszlávia, Magyarország, Románia, Ausztria), melyekbe a trianoni döntést követően jelentős számú magyar lakosság került.

Bárczi Zsófia: A hollét bizonytalansága

E-mail Nyomtatás
„Arra gondolt Iván, hogy nem lehet Isten akarata szerint való az emberek sokféle országa, mert hiszen nincs annak semmilyen nyoma a föld végtelen tenyerén. A bűnbeesett emberiség találta ezt ki, hogy már ezen a földön megkezdhesse purgatóriumi gyötrődését.”
Tamás Mihály: Két part közt fut a víz

MolnÁr Imre: Gondolatok Esterházy-képünk alakulásáról*

E-mail Nyomtatás
Esterházy János leánya, Alice asszony jóvoltából nemrég került kezembe a második világháború idején az önálló Szlovákiában, Dallos István szerkesztésében megjelent Magyar Album című antológia 1942-ben kiadott VI. száma. A Magyar Album, amely a hiánypótlás szándékával egyszerre kívánta „betölteni a folyóirat és a könyv szerepét”, a szlovenszkói magyar írók és más alkotó értelmiségiek írásainak kívánt megjelenési helyet és alkalmat biztosítani.

Kránicz Gábor: Bibliai történetelbeszélési módok / Juhász Ferenc A halottak királya és Krisztus lev

E-mail Nyomtatás
„Az a kő, amelyet az építők megvetettek,
Az lett a sarokkő, az Úrtól lett ez
és csodálatos a mi szemünkben.”
(Mt 21, 42)

Paszmár Lívia: 10+1 ajándékszárny / Dunajcsik Mátyás szerepverseiről

E-mail Nyomtatás
Dunajcsik Mátyás Repülési kézikönyvében egy egészen rendkívüli intenzitású vers-ciklusra találhatunk: Hollóssy Adél és Avar Andor vallomásaira, amelyek alapvetően monológok, ám a mondanivalójuknak köszönhetően szoros dialógusba lépnek egymással.

Szívügyi protokoll / Térey János Protokoll című könyvéről

E-mail Nyomtatás
Feloldással nem, csak annak reményével zárult 2008-ban az Asztalizene, a budai polgárság cifra nyomoráról szóló Térey-dráma. A háromfelvonásos da-rabban azonban még volt elég svung, lehetőség a folytatásra – és nemhiába. Bár azóta Térey János írt easternt, lövöldözéssel záruló debreceni létdrámát is (Jeremiás, vagy Isten hidege), végül visszatért a dölyfös és barázdált képű Budapesthez. Így, három évvel később már a Protokollban olvashatunk Kálmánról, Győzőről és Delfinről, a felső középosztályi miliő önző, ám azért szánandó képviselőiről – a színhely pedig kitágul, élhetővé lesz, túllépve a White Box étterem hófehér skatulyáján. Térey új hőse, Mátrai Ágoston többé vagy kevésbé kötődik a régiekhez, de árnyaltabb, több-rétűbb figura azoknál.

A visszaszerzett vers Gál Sándor / A rák évada című kötetéről

E-mail Nyomtatás
A rák évada – a Gál Sándor pályáját, ennek is főleg az utóbbi szakaszát ismerők körében eleve az a várakozás ébredhet, hogy a cím szimbolikus értelmű, hiszen a költő főleg az őselemek esetében gyak-ran élt eddig is a jelképi sűrítés, jelentésgazdagítás lehetőségeivel. A rák pedig úgy is, mint áldozatát ollóval megragadó állat, úgy is, mint előre és hátra is egyaránt mozgó lény, az olyan költő számára, aki – ahogy ezt Bárczi Zsófia írta róla – szinte önálló műfajjá lényegítette az „elmúlás-versek”-et, egyszerre lehetett volna a hátra is, előre is mozgó időnek, a jelennek és benne a halálnak a megjelenítője.

Örök 79 / Pollágh Péter A cigarettás című kötetéről

E-mail Nyomtatás
A számok misztikája folyamatosan izgatta a költőket: a püthagoreus harmóniatanból levezetett szférák zenéje nem egy antik kötet kompozíciós technikáit határozta meg alapjaiban. A számmisztikus megfontolások a szövegben megképződő harmónia ideáját kísérlik meg az egyéni nyelv teremtődő költői világában is megjeleníteni. Pollágh Péter legújabb kötete, A cigarettás a 79-es szám bűvöletében keletkezett, s számmisztikus tereit e szám képzetei határozzák meg. Pollágh 1979-ben született: kötete talán reneszánsz hagyományok szerint ennek az évnek és (misztikus) következményeinek állít emléket.

Örök táncra ítélve / Takács András A legkisebb fiú vándorlásai című könyvéről

E-mail Nyomtatás
Még ma is élénken emlékszem arra a jelenetre, amikor öt évvel ezelőtt a hetvenöt éves Takács Andrást – sokaknak csak: Takit, Bandi bácsit – barátai, ismerősei köszöntötték, és ebből az alkalomból eltáncolták egyik koreográfiáját is. Valaki a színpadon állók közül fel-szólította a mestert, hogy ő is álljon be a legények közé és táncoljon velük. A hozzá képest suhancoknak tűnő férfiak között egyáltalán nem veszett el, sőt, mintha készült volna erre a felkérésre, mert olyan szólót vágott ki, amelyet a közönség állva tapsolt végig.

Holmi

E-mail Nyomtatás
Maszkos örömjáték
Csíkszentmihályi Róbert
állat-ember szobrairól

A magyar szobrászművészetben – és az egyetemes plasztikában is – unikum  Csíkszentmihályi Róbert (1940) utóbbi másfél évtizedben keletkezett állat-ember kollekciója. Nem állatábrázolásokról van szó, hanem a maszk mögötti ember – Picasso ezt festményen, szoborban is kitűnően megvalósította – ősiségbe burkolódzó vad ösztönéletéről. Vagy: az emberben megbúvó állat emberi, s ugyan-akkor a bestiárium filozófiai valóságát csaknem teljességgel kimerítő állati tulajdonságairól.
You are here: